birthday gifts for 47 year old woman discontinued makeup clinique born on this day gifts subway coupons canada november 2015 aquateko coupon feng shui import coupon code

ŞUBAT’18 YARGI GÜNDEMİ

BÜYÜKESAT VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI KAPSMAINDA ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNİN İPTALİNE YÖNELİK AÇTIĞIMIZ DAVADA DANIŞTAY’DAN LEHİMİZDE BOZMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2011 gün ve 1409 sayılı kararı ile onaylanan, Büyükesat Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı kapsamında onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkeme davanın reddine kararı verildi. Akabinde yapmış olduğumuz istinaf başvurusu neticesinde lehimizde bozma kararı verildi.

Dava Danıştay 6.Dairede 2013/284 esas sayıyla görülmektedir.

MAMAK İLÇESİ YUKARI İMRAHOR MAHALLELERİNDEKİ YAKLAŞIK 650 HEKTAR YÜZÖLÇÜMÜNDEKİ MUHTELİF KADASTRO PARSELLERİ KAPSAYAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA DAVANIN KONUSU KALMADIĞINDAN İSTİNAFTAN ÖNCEKİ KARAR KALDIRILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2015 gün ve 155 sayılı kararı ile onaylanan “Ankara güneydoğu oto çevreyolunun kuzey kesiminde İmrahor vadisi ve çevresindeki Çankaya ilçesi Mühye, Karataş ve Mamak İlçesi Yukarı İmrahor Mahallelerindeki yaklaşık 650 hektar yüzölçümündeki muhtelif kadastro parselleri kapsayan “İmrahor Vadisi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” ve “İmrahor Vadisi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu”nun öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığı yolunda Ankara 18. İdare Mahkemesi’nce verilen 01./06./2017 günlü, E:2015/2009, K.2017/1442 sayılı kararın kaldırılmasına karar verildi.

Dava Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesinde 2018/264 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ 28944/1, 28936/1, 28946/1, 28947/1 ve 28948/1 ADA PARSELLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KDGPA SINIRI ONAYLANMASINA İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA  MAHKEMECE DAVANIN REDDİ KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih ve 177 sayılı kararı ile, “Çankaya İlçesi, 28944/1, 28936/1, 28946/1, 28947/1 ve 28948/1 ada parsellerde KDGPA sınırı onaylanması” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece söz konusu taşınmazın kullanım amacı ve alan büyüklüğü itibariyle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak belirlenmesine ilişkin belediye meclis kararını uygun görülmesi sebebiyle davanın reddine karar verildi.

Dava Ankara 9.İdare Mahkemesinde 2015/2704 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, 28944/1, 28936/1, 28946/1, 28947/1 ve 28948/1  ADA PARSELLERDE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE DAVA KONUSU PLANLARIN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

​Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 gün ve 186 sayılı kararı ile onaylanan, “Çankaya İlçesi, 28944/1, 28936/1, 28946/1, 28947/1 ve 28948/1 ada parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin” öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 9.İdare Mahkemesinde 2016/1339 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇEVRE OTOYOLU İÇİ ÇANKAYA DODURGA GÖLBAŞI İNCEK NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ” VE “1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU VE “TADİLEN ONAYI” DAVAMIZ REDDEDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 12.06.2015 gün ve 1249 sayılı meclis kararıyla onaylanan “Çevre Otoyolu içi Çankaya Dodurga Gölbaşı İncek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği” ve “1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuyla birlikte “tadilen onayı”na ilişkin işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece davanın reddine karar verildi.

Dava Ankara 11.İdare Mahkemesinde 2016/1586 esas sayısıyla görülmektedir.

ALTINDAĞ İLÇESİ İSKİTLER MİA KDGPA 1. ETAP 1. KISMA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINA AİT PLAN NOTU DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2016 günlü ve 721 sayılı kararı ile onanan Altındağ İlçesi, İskitler MİA KDGPA içinde kalan I.Etap I.Kısma ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliklerinden; 8, 9, 10, 16, 17 ve 24 no.lu plan notlarının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 12.İdare Mahkemesinde 2016/3484 esas sayısıyla görülmektedir.

KIZILAY MEYDANI’NIN ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK AÇILAN DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE DAVANIN REDDİ KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.08.2016 tarih ve 1461 sayılı kararı ile onaylanan Kızılay Meydanı’nın adının 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı olarak değiştirilmesine yönelik meclis kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece davanın reddi kararı verildi

Dava Ankara 3.İdare Mahkemesinde 2016/4121 esas sayısıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI/KIZILCAŞAR MAHALLESİ ADALARA AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA PLAN İPTAL KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2016 gün ve 246 sayılı kararı ile onaylanan, “Gölbaşı/Kızılcaşar Mahallesi 112805 ve 118960 Nolu Adalara Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada plan iptal kararı verildi.

Dava Ankara 1.İdare Mahkemesinde 2016/4660 esas sayısıyla görülmektedir.

MAMAK İÇESİ ARAPLAR, DERBENT, DOSTLAR VE KÖSTENCE MAHALLELERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN ALANLARIN RİSKLİ ALAN İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ

26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ankara İli, Mamak İlçesi, Araplar, Derbent, Dostlar ve Köstence mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanların riskli alan ilan edilmesi”ne ilişkin 2013/4232 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece davanın reddine kararı verildi.

Dava Danıştay 14. Daire’sinde 2016/11693 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, İLKER, METİN AKKUŞ VE YUKARI DİKMEN MAHALLELERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN ALANIN RİSKLİ ALAN İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN AÇTIĞIMIZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ankara İli, Çankaya İlçesi, İlker, Metin Akkuş ve Yukarı Dikmen mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi”ne ilişkin 2013/4159 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Danıştay 14. Daire’sinde 2016/11695 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, ÇUKURCA MAHALLESİ 28422 ADA 1 PARSEL VE 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 27.11.2016 tarih ve 2368 sayılı karar ile onayladığı “Çankaya İlçesi 13911 ada 16 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 17.İdare Mahkemesinde 2017/1255 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ MÜHYE MAHALLESİ GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİNİ KAPSAYAN PLANLARA İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ PLANLARIN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 644 sayılı KHK’nın 2. (ğ) Maddesi ve 3194 s. Kanunun 9. Maddesi kapsamında re’sen onayladığı “Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mah., Gecekondu Önleme Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı dahilinde  644, 831, 919, 920, 921, 3189, 3198, 3320, 3321 ve 28060 ada 2 nolu parselleri kapsayan alanda onaylanan 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”nın  öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline, karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların iptaline, 1/25000 ölçekli planın iptali talebimizin reddine karar verildi.

​Dava Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesi’nde 2017/2323 esas sayısıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ, İNCEK MAHALLESİ, ADA PARSELLERE AİT NAZIM UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2017 gün ve 356 sayılı kararı ile onaylanan, Gölbaşı İlçesi, İncek Mahallesi, 241 ada 1 parsel ve 242 ada 1 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 7.İdare Mahkemesinde 2017/2858 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ S.S. AKÇALI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ ALANINA İLİŞKİN; 10.08.2016 TARİH VE 1546 SAYILI KARARIYLA ONAYLANAN 1/25000 ÖLÇEKLİ İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ”NİN VE 10.08.2016 TARİH VE 1547 SAYILI KARARIYLA ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA PLAN İPTALİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Çankaya İlçesi Beytepe Toplu Konut Alanı içerisinde bulunan S.S. Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi Alanına ilişkin; 10.08.2016 tarih ve 1546 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli imar plan değişikliği”nin ve 10.08.2016 tarih ve 1547 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli imar plan değişikliği”nin; öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada istinaf aşamasında dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

Dava Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesi’nde 2017/3065 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ ÇAYYOLU 913 NOLU PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANININ İPTALİNE YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 777 sayılı kararı onaylanan ve sonrasında 12.05.2017 gün 976 sayılı kararı ile kısmen değiştirilerek son halini alan Çankaya İlçesi Çayyolu 913 nolu parsele ilişkin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 1/1000 ölçekli imar planının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 4.İdare Mahkemesinde 2017/3272 esas sayısıyla görülmektedir.

YENİ AÇILAN;

Ankara kent gündeminin önemli bir kısmını planlamanın bilimsel, teknik ve hukuki ilkelerine aykırı plan değişiklikleri oluşturmaktadır. Gerek üst ölçekli plana, gerek planlama tekniğine, gerekse planlama mevzuatına aykırı plan ve plan değişiklikleri, ölçeği, hizmet ettiği/ etkilediği alan ile “emsal oluşturma niteliği”, kamu yararı ve şehircilik ilkeleri bağlamında değerlendirilerek 2018 Şubat ayında yargıya taşınmıştır.

  1. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 gün ve 2070 sayılı kararıyla onaylanan, “Yenimahalle İlçesi Susuz Belören I.Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı” ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 gün ve 2074 sayılı kararıyla onaylanan, “Yenimahalle İlçesi, Susuz Belören KDGPA I.Etap 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı”
  2. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 gün ve 2071 sayılı kararıyla onaylanan, “Yenimahalle İlçesi Susuz Belören II.Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı” ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 gün ve 2075 sayılı kararıyla onaylanan, “Yenimahalle İlçesi, Susuz Belören KDGPA II.Etap 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı”
  3. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 gün ve 2072 sayılı kararıyla onaylanan, “Yenimahalle İlçesi Susuz Belören III.Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı” ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 gün ve 2076 sayılı kararıyla onaylanan, “Yenimahalle İlçesi, Susuz Belören KDGPA III.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı”
  4. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 gün ve 1849 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Yukarı Dikmen Mahallesi 29267/1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”
  5. Çankaya İlçesi Çukurambar mahallesi 16124 ada 2, 3, 4 ve 16125 ada 2, 3 nolu parsellere ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 25.01.2016 tarih ve 2016/06 sayılı kararı ile onaylanan ve 30.01.2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 1/1000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin düzenleyici idari işlem olarak, söz konusu parsellerde hali hazırda verilmiş olan 07.12.2016 tarih ve 530/16-B2 nolu inşaat ruhsatının ve inşaat faaliyetine izin verilmesine ilişkin idari işlemin uygulayıcı idari

İşlemlerinin iptali için dava açılmıştır.

Önceki Derleme

Sonraki Derleme

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.