aczone coupon no insurance bed bath and beyond printable coupons april 2014 sriti jha gift segment hubbard's impala coupons chloraseptic coupon dillards coupon code 2012 free shipping

OCAK’18 YARGI GÜNDEMİ

ANKARA İMAR YÖN. M. 18-1 VE 18-6 MADDELERİNE İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE YÖNELİK AÇILAN DAVADA ALEYHİMİZE BOZMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin; Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin “Yapı düzenine ilişkin Tanımlar” Başlıklı 18. maddesinin “Taban Alanı (Bina Alanı)” başlıklı 18-1 maddesini ve “Kat alanı” başlıklı 18-6 maddesini değiştiren 14.03.2011 gün ve 817 sayılı kararının TAMAMININ;  Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2011 gün ve 501 sayılı kararında ise (Aynı Yönetmeliğin yine 18-1 ve 18-6 maddelerini değiştiren) MECLİS KARARININ 1. VE 5. MADDELERİNİN; öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada aleyhimize bozma kararı verildi.

Dava Danıştay 6. Daire’de 2012/2230 esas sayıyla görülmektedir.

BEYTEPE MAHALLESİNDE PARSEL ÖLÇEĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN AÇTIĞIMIZ DAVADA RED KARARI VERİLDİ

​Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih 173 sayılı kararı ile onaylanan, Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi imarın 28919/1, 28928/1, 28929/1 ada/parsellerinin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin “1/5000 ölçekli KDGPA sınırı” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece davanın reddine karar verildi.

Dava Ankara 5. Bölge İdare Mahkemesi’nde 2017/3250 esas sayıyla görülmektedir.

DODURGA MAHALLESİ ÖZELİNDE 1/25000 ÖLÇEĞİNDE YAPILAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ İÇİN AÇTIĞIMIZ DAVADA KONUSUZ KALMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2015 gün ve 364 sayılı kararı ile onaylanan, “1/25000 ölçekli Çankaya İlçesi, Dodurga Mahallesi Nazım İmar Planı Değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece konusuz kalma kararı verildi.

Dava Ankara 16. İdare Mahkemesinde 2015/2898 esas sayıyla görülmektedir.

KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KARACAÖREN ETABINA AİT NAZIM İMAR VE İMAR PLANI DAVASINDA PLAN İPTALİ KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2016 gün ve 58 sayılı kararı ile onaylanan, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Karacaören Etabına ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği”, “Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2016 gün ve 134 sayılı kararı ile onaylanan, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Karacaören Etabına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği”, işlemlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 13.İdare Mahkemesinde 2016/1882 esas sayıyla görülmektedir.

KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KARACAÖREN ETABINA AİT UYGULAMA İMAR PLANI DAVASINDA SÖZ KONUSU PLANLAR İPTAL EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2016 gün ve 717 sayılı kararıyla askıya yapılan itirazların kabulüyle tekrar askıya çıkan Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Karacaören Etabına ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 718 sayılı kararıyla askıya yapılan itirazların kabulüyle tekrar askıya çıkan Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Karacaören Etabına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 13.İdare Mahkemesinde 2016/4799 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ MÜHYE MAHALLESİ GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANLARINA YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA SÖZ KONUSU PLANLAR İPTAL EDİLDİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 01.09.2016 tarih ve 3996  Başkanlık Olur’u ile onaylanan, 06.10.2016 tarih ve 4512 sayılı Başkanlık Olur’u ile itirazların reddedilmesi sonucunda kesinleşen; Çankaya İlçesi Mühye Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı işlemlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 5.İdare Mahkemesinde 2017/1011 esas sayıyla görülmektedir.

ERTUĞRUL MAHALLESİ VE ÖZLÜCE MAHALLESİ MUHTELİF PARSELLERDE HAZIRLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE DAVAMIZ REDDİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2013 tarih ve 343 sayılı kararıyla onaylanan, Ertuğrul Mahallesi 1028 ada 2 parsel, 1030 ada 3 parsel ve Özlüce Mahallesi 2396 ada 9 parsel, 2352 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece davanın reddine karar verildi.

Dava 15.İdare Mahkemesinde 2017/1050 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ DODURGA-ALACAATLI MAHALLERİ 1/25000, 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANINA YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKECE DAVAMIZ REDDEDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2016 tarih ve 1418 sayılı kararı ile “Çankaya İlçesi Dodurga-Alacaatlı Mahalleri 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin” öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece davanın reddine karar verildi.

Dava 16.İdare Mahkemesinde 2017/1486 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, ALACAATLI MAHALLESİ ADA PARSEL ÖLÇEĞİNDE İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI VE GÖLBAŞI İLÇESİ, İNCEK MAHALLESİNDE PARSEL ÖLÇEĞİNDE GERÇEKLEŞEN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN ARA KARAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca 12.03.2015 tarihinde re’sen onaylanmış olan, “Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi 61038 ada 5, 6 ve 8 nolu parseller, 44971 ada 13 parsel ile İlköğretim Tesisleri Alanı ve Gölbaşı İlçesi, İncek Mahallesi 666 Nolu parsele yönelik hazırlanan Başkent Ankara 1/25000 ölçekli Nazım, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” teklifinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece 1/25000 ölçek yönünden davanın reddine, 1/5000 ve 1/1000 ölçek yönünden yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinde 2016/249 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, ÇUKURAMBAR MAHALLESİ 27035 ADA 2 VE 7 NOLU PARSELLERE YÖNELİK HAZIRLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEME DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. Maddesinin (ç) bendi uyarınca tadilen onaylanan 03.09.2015 gün ve 506 sayılı kararıyla onaylanan, “Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesi, 27035 ada 2 ve 7 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece davanın reddine karar verildi.

Dava Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesinde 2015/2993 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, AHLATLIBEL MAH., LODUMLU BEYTEPE ADA ÖLÇEĞİNDE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA PLAN İPTALİ KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.maddesinin (ç) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9 maddesi uyarınca tadilen re’sen onaylanan “Çankaya İlçesi, Ahlatlıbel Mah., Lodumlu Beytepe 512-…-528 adalar ve 531-532-533 Adalara ilişkin, 1/25000 ölçekli Nazım, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece söz konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 18.İdare Mahkemesinde 2017/2944 esas sayıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ, KIZILCAŞAR MEVKİİ 828 PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN PLANLARA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 9 Maddesi uyarınca ve 03.12.2013 gün ve 18819 sayılı Makam Oluru ile onaylanan Gölbaşı İlçesi, Kızılcaşar Mevkii 828 parsel ve çevresindeki tescil harici alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece davanın reddine karar verildi.

Dava Ankara 18.İdare Mahkemesinde 2017/3462 esas sayıyla görülmektedir.

YENİ AÇILAN;

Ankara kent gündeminin önemli bir kısmını planlamanın bilimsel, teknik ve hukuki ilkelerine aykırı plan değişiklikleri oluşturmaktadır. Gerek üst ölçekli plana, gerek planlama tekniğine, gerekse planlama mevzuatına aykırı plan ve plan değişiklikleri, ölçeği, hizmet ettiği/ etkilediği alan ile “emsal oluşturma niteliği”, kamu yararı ve şehircilik ilkeleri bağlamında değerlendirilerek 2018 Ocak ayında yargıya taşınmıştır.

  1. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/08/2017 tarih ve 1532 sayılı kararı ile onaylanan, Sincan 1713 ada 1 sayılı parsel hakkındaki 10/07/2017 tarihli önerge ekindeki Çankaya ilçesi 60638/4, 44612/1, 60633/5, 60634/2, 44478/2, 44548/9 sayılı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği “
  2. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2017 gün ve 1706 sayılı kararı ile Çankaya İlçesi, 29209 adaya ilişkin 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine ilave plan notu yapılmasına dair
  3. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2017 gün ve 1787 sayılı kararı ile onaylanan, “Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi 112135 ada 10, 11, 12, 14 parseller, 119994 ada 1,21 parseller, 119992 ada 20,21 parseller ve 119991 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”
  4. Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Fevziye Mahallesi ve Gölbaşı İlçesi Hallaçlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 11.09.2017 tarih ve 2017/10827 sayılı kararının
  5. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Hacılar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 11.09.2017 tarih ve 2017/10838 sayılı kararının
  6. Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karataş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 11.09.2017 tarih ve 2017/10832 sayılı kararının
  7. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2017 gün ve 1787 sayılı kararı ile onaylanan, “Gölbaşı İncek Mahallesi 43 Ada 1-7 Parseller, 45 Ada 1-6 Parseller, 46 Ada 4 Parsel, 50 Ada 4-9 Parseller, 55 Ada 1-4 Parseller, 58 Ada 1 Parsel, 61 Ada 10, 11 Parseller, 111384 Ada 1 Parsel, 111402 Ada 1 Parsel, 111403 Ada 1, 2 Parseller, Çocuk Bahçesi ve Yolları kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
  8. Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi 28919/1, 28928/1 ve 28929/1 ada/parsellere ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih 2059 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
  9. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2017 gün ve 2084 sayılı kararı ile onaylanan, “Gölbaşı İlçesi Kızılcaşar Mahallesi 123561 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği”, işleminin

İşlemlerinin iptali için dava açılmıştır.

Önceki Derleme

Sonraki Derleme

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.