best cheese and meat gift baskets jo ann fabric 25 coupon same day shipping gifts masai tribe gift to america taste of ink studios coupon fossil coupons 2015

NİSAN’18 YARGI GÜNDEMİ

ÇANKAYA İLÇESİ ODTÜ YOL PROJESİ FEN LİSESİ KAVŞAĞI ALTGERME ÜSTGEÇİDİ 1545. CADDE ALTGEÇİT YOL BAĞLANTISINA İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ.

​ Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2013 tarih ve 943 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Odtü yol projesi kapsamında devam eden Fen Lisesi kavşağı Altgerme Üstgeçidi – Dışişleri Bakanlığı Protokol Köprüsü- 1545. Cadde Altgeçit Yol Bağlantısına ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece davanın reddine karar verildi.

Dava Ankara 6.İdare Mahkemesinde 2013/1851 esas sayısıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI/KARAGEDİK FATİH ÜNİVERSİTESİ VE ÇEVRESİNE İLİŞKİN 1/25000 ve 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA KARARIN BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR LEHİMİZDE

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.07.2009 gün ve 1592 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı/Karagedik Fatih Üniversitesi ve çevresine ilişkin 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı”nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada Danıştay’dan lehimizde bozma kararı verildi.

Dava Danıştay 6.Daire de 2013/7671 esas sayıyla görülmektedir.

BEŞTEPELER MAHALLESİ, AOÇ 2092/8 PARSELDEN GEÇEN YOL GÜZERGAHINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA İLİŞKİN HAZIRLANAN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ALEYHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 gün ve 126 sayılı kararı ile onaylanan “Yenimahalle İlçesi, Beştepeler Mahallesi, AOÇ 2092/8 parselden geçen yol güzergahına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda aleyhimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 6.İdare Mahkemesinde 2015/593 esas sayısıyla görülmektedir.

ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ 3. DERECE DOĞAL SİT ALANINDA KALAN 2567 PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN PLANLARA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Bakanlık makamının 06.09.2016 tarih ve 9615 sayılı Olur’u ile 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi uyarınca tadilen onaylanan Ankara ili, Çankaya ilçesi 3. Derece Doğal Sit Alanında kalan 2567 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 18.İdare Mahkemesinde 2017/278 esas sayısıyla görülmektedir.

YENİMAHALLE İLÇESİ ÇAYYOLU MUHTELİF PARSELLERDE GERÇEKLEŞEN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2011 gün ve 793 sayılı kararı ile onaylanan “Ankara Yenimahalle İlçesi Çayyolu 4-5-50-60213 ada arasında bulunan alanlarda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 2.İdare Mahkemesinde 2016/3095 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ YÜZÜNCÜYIL BİRLİK PARKINI KAPSAYAN İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2016 gün ve 828 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi 29339 ada 1 nolu parsel ile 29342 ada 5 nolu parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 10.İdare Mahkemesinde 2016/3491 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ ORAN MAHAKKESİ 16551 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN PLAN VE İNŞAAT RUHSATLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA DANIŞTAY’DAN RED KARARI

Çevre ve Şehircilik Ankara İl Müdürlüğünce tesis edilen Çankaya İlçesi Oran Mahallesi 16551 ada 1 parsel ilişkin 15.08.2014 tarih ve 2014/06 sayılı İKSA yeni yapı ruhsatı ve 10.11.2014 tarih ve 2014/07 sayılı yenileme ruhsatı; karma kullanımlı yapı için, 13.03.2015 tarih ve 2015/04 sayılı yeni yapı ruhsatı ve 27.05.2015 tarih ve 2015/08 ve 28.08.2015 tarih ve 2015/12 sayılı yenileme yapı ruhsatlarının uygulayıcı idari işlem olarak, ​​söz konusu yapı ruhsatlarının dayanağı olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29.05.2012 tarih ve 8305 sayılı kararla re’sen onaylanan “Çankaya ilçesi, Devlet Mahallesi 16551 ada 1 parsel 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri”nin düzenleyici idari işlem olarak öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde verilen red kararına yaptığımız itiraz neticesinde Danıştay tarafından da davanın reddine karar verildi.

Dava Danıştay 6. Dairesi’nde 2016/4506 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, ALACAATLI MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİNE YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE DAVA KONUSU PLANLARIN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2016 tarih ve 1026 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi, 44502 ada 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 2.İdare Mahkemesinde 2017/217 esas sayısıyla görülmektedir.

YENİ MAMAK KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 7.ETABI KAPSAMINDA HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVATA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ALEYHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 gün ve 2036 sayılı kararıyla onaylanan “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 7.Etabı kapsamında bulunan 52262 ada 1 ve 52259 ada 1 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin” öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda aleyhimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 5.İdare Mahkemesinde 2017/300 esas sayısıyla görülmektedir.

KEÇİÖREN İLÇESİ 90749 ADA 2 SAYILI PARSEL (ETLİK GARAJI) İÇİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.11.2016 gün ve 2384 sayılı kararı ile onaylanan, 16.12.2016 gün ve 2520 sayılı kararı ile de askı itirazı sonucu tadil edilen “Keçiören İlçesi 90749 ada 2 sayılı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 18.İdare Mahkemesinde 2017/690 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ BEYTEPE TOPLU KONUT ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN S.S.AKÇALI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ ALANINA İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA PLAN İPTALİ KARARI

Çankaya Belediyesi’nin 02/09/2016 tarih ve 592 sayılı kararıylan görülen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 14.10.2016 tarih ve 2054 sayılı kararıyla onaylanan “Çankaya İlçesi Beytepe Toplu Konut Alanı içerisinde bulunan S.S.Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi Alanı 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 11.İdare Mahkemesinde 2017/759 esas sayısıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ, KARAOĞLAN MAHALLESİ KONYA YOLU MEVLANA KAPI KENT GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANINA İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakanlık Makamı’nın 06.12.2016 tarih ve 12590 sayılı Olur’u ile 644 sayılı KHK’nin Ek1/2 ve 13/A maddeleri uyarınca onaylanan Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında Ankara ili, Gölbaşı İlçesi, Karaoğlan Mahallesi Konya Yolu Mevlana Kapı Kent Girişi Kentsel dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 11.İdare Mahkemesinde 2017/851 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ YILDIZEVLER MAHALLESİ 25362 ADA 4 PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin (ç) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca re’sen onaylanan “Çankaya ilçesi, Yıldızevler Mahallesi, 25362 ada 4 parsel ve tescile esas olmayan park alanlarına ilişkin (Eski 25362 ada 1 parsel) ilişkin hazırlanan 1/25000 Ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin” öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 4.İdare Mahkemesinde 2017/1038 esas sayısıyla görülmektedir.

BARTIN KIYI KESİMİ PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE DAVANIN REDDİ KARARI VERİLDİ

Danıştay 6. Dairesi Başkanlığı’nın 2017/1088 E., 2017/2737 K. Sayılı dilekçenin reddi kararına istinaden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 644 s. Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nın 7. maddesi uyarınca 27/10/2016 tarihinde onaylanan “Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece davanın reddi kararı verildi.

Dava Zonguldak İdare Mahkemesinde 2017/1475 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ 926 PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANA İMAR PLANLARINA YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Bakanlık makamınca 3194 saylı İmar Kanunun 9. Maddesi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin (ğ) bendi, uyarınca re’sen onaylanan ve 16.03.2017 tarihinde askıya çıkarılan Çankaya İlçesi 926 Parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ilişkin bilirkişi raporunda lehimize görüş verildi.

Dava Ankara 10.İdare Mahkemesinde 2017/1496 esas sayısıyla görülmektedir.

BEYTEPE MAHALLESİ KÖY YERLEŞİL ALANI VE ÇEVRESİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA DAİR AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE DAVA KONUSU PLANLARIN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 713 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Beytepe Mahallesi Köy Yerleşik Alanı Ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 6.İdare Mahkemesinde 2017/2172 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ KIZILAY MAHALLESİ ESKİ TAU BİNASININ BULUNDUĞU ALANDA VERİLMİŞ OLAN “REZERV YAPI ALANI” KARARINA İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA KONUSUZ KALMA KARARI

644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca re’sen onaylanan “Çankaya İlçesi, Kızılay Mahallesi, 1173 ada 32 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”nin uygulayıcı idari işlem olarak; bunun dayanağı olan Maliye Bakanlığının 12.12.2013 tarihli görüş yazısına istinaden 13.11.2013 tarih ve 7316 sayılı Makam oluru ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İlçesi, Kızılay Mahallesi, 1173 ada 32 parselin “rezerv yapı alanı” kararının düzenleyici idari işlem olarak; öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada söz konusu alanda hazırlanan yeni plan nedeniyle konusuz kalma kararı verildi.

Dava Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi 2017/2642 esas sayısıyla görülmektedir.

YENİMAHALLE İLÇESİ ESKİ AŞOT KENTSEL DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROJE ALANINA DAİR AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA EMSAL KARAR

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi 63865 ada 2 parsele ilişkin; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.05.2012 gün ve 817 sayılı kararı ile onaylanan “Yenimahalle İlçesi Eski AŞOT Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin” ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.11.2013 tarih ve 1985 sayılı kararı ile onaylanan “1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği” işlemlerinin düzenleyici idari işlem olarak, Söz konusu parselde hali hazırda verilmiş olan, 06.02.2017 tarih ve 4-1…..4-23 sayılı (sıralı olarak toplam 23 adet)  yapı ruhsatlarının uygulayıcı idari işlem olarak, öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ruhsat iptaline ilişkin lehimizde karar verildi.

Dava Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi 2017/3611 esas sayısıyla görülmektedir.

YENİ AÇILAN;

Ankara kent gündeminin önemli bir kısmını planlamanın bilimsel, teknik ve hukuki ilkelerine aykırı plan değişiklikleri oluşturmaktadır. Gerek üst ölçekli plana, gerek planlama tekniğine, gerekse planlama mevzuatına aykırı plan ve plan değişiklikleri, ölçeği, hizmet ettiği/ etkilediği alan ile “emsal oluşturma niteliği”, kamu yararı ve şehircilik ilkeleri bağlamında değerlendirilerek 2018 nisan ayında yargıya taşınmıştır.

  1. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 gün ve 2456 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine yönelik, yalnızca 27567 ada güneyinde ve 15242 ada 5 parsel batısında bulunan alanın 4576 m2’lik bölümüne dair verilen plan kararları,
  2. Davalı İdarenin iştiraki olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin, Ankara, Çankaya, Saraçoğlu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’ne ilişkin ihaleye çıkma kararının ve ihale ilanı,
  3. Çorum İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi’nin 06.01.2018 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanan “Çorum Merkez İlçesi, Atçalı Köyü, 420 parsel nolu taşınmazın Tarımsal Rekreasyon Alanı (Hobi Bahçesi) olarak planlanmasına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Açıklama Raporu,
  4. Çorum İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi’nin 06.01.2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanan “ Çorum Merkez İlçesi, Çanakçı Köyü, 210 ada 1 parsel nolu taşınmazın Tarımsal Rekreasyon Alanı (Hobi Bahçesi) olarak planlanmasına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Açıklama Raporu
  5. Ankara 2 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 27.02.2018 tarih ve 403 sayılı ve 05.03.2018 tarih ve 406 sayılı Kararları ile Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.03.2018 tarih ve 5268 sayılı Kararı doğrultusunda, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi uyarınca re’sen onaylanmış olan “Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yenişehir ve Namık Kemal Mahallesi Saraçoğlu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Sahasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” ,
  6. Keçiören Belediye Meclisinin 01.08.2017 gün ve 440 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2017 gün ve 2321 sayılı kararı ile onaylanarak kesinleşen “Keçiören İlçesi Hacıkadın Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ve yine Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2017 gün ve 2321 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı
  7. 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2(ğ) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca re’sen onaylanan, “Ankara ili, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi 29365, 29366 ve 29367 Adalara (Eski 729, 735 ve 737 Parseller) ilişkin olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”,
  8. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 17.01.2018 gün ve 2018/05 sayılı kararı ile onaylanan, “Akköprü Mahallesi 1768 ada 82,83,84,85,86 parseller , 5050 ada 4 parsel , 6243 ada 2 parsel ve 6250 ada 1,2 sayılı parsellere ait 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”,

işlemlerinin iptali için dava açılmıştır.

Önceki Derleme

Sonraki Derleme

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.