dragons gift of the night fury dvdrip birddog shorts coupon iridescence detroit gift card gift tax exemption lifetime 2013 gift box template free

MAYIS’18 YARGI GÜNDEMİ

GÖLBAŞI İLÇESİ, YAYLABAĞ TOPLU KONUT ALANINA AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI’NIN 17.06.2005 TARİH VE 1642 SAYILI TOPLU KONUT ALANI İLANINA İLİŞKİN KARARININ DÜZENLEYİCİ İDARİ DAVASINDA LEHİMİZDE KARAR VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2009 gün ve 2151 sayılı kararı ile onaylanan Gölbaşı İlçesi, Yaylabağ Toplu Konut Alanına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın uygulayıcı idari işlem olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2005 tarih ve 1642 sayılı toplu konut alanı ilanına ilişkin kararının düzenleyici idari işlem olarak öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada, davanın reddine ilişkin verilen kararın bozulmasına yönelik yaptığımız başvuruda lehimize karar verildi.

Dava Danıştay 6.Daire de 2013/8403 esas sayıyla görülmektedir.

ANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, YAYLABAĞ TOPLU KONUT ALANINA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI”NIN UYGULAYICI İDARİ İŞLEM OLARAK; ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 15.08.2007 GÜN VE 2035 SAYILI MECLİS KARARI DAVASINDA LEHİMİZDE KARAR VERİLDİ

Gölbaşı Belediye Meclisi’nin 04.11.2010 gün ve 328 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.12.2010 gün ve 3591 sayılı kararı ile tadilen onaylanan, “Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Yaylabağ Toplu Konut Alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”nın uygulayıcı idari işlem olarak; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.08.2007 gün ve 2035 sayılı meclis kararının aynı planlama alanı ile ilgili olan kısmının (3. sayfa 4. Paragraf) ve bu karar ile yapılan 1/25000 plan değişikliğinin düzenleyici idari işlem olarak; öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada, davanın reddine ilişkin verilen kararın bozulmasına yönelik yaptığımız başvuruda lehimize karar verildi.

Dava Danıştay 6.Dairede 2013/8422 esas sayıyla görülmektedir.

ANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, YAYLABAĞ TOPLU KONUT ALANI’NA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA LEHİMİZDE KARAR VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.09.2010 gün ve 2778 sayılı kararı ile “tadilen” onaylanan “Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, “Yaylabağ Toplu Konut Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada, davanın reddine ilişkin verilen kararın bozulmasına yönelik yaptığımız başvuruda lehimize karar verildi.

Dava Danıştay 6.Dairede 2013/8707 esas sayıyla görülmektedir.

ETİMESGUT İLÇESİ BALLIKUYUMCU MAHALLESİ ESKİŞEHİR YOLU KENT GİRİŞ KAPI PROJESİ KDGPA SINIRINA İLİŞKİN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA PLAN İPTALİ KARARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 14.08.2015 gün ve 1691 sayılı kararıyla onaylanan, “Etimesgut İlçesi Ballıkuyumcu Mahallesi Eskişehir Yolu Kent Giriş Kapı Projesi KDGPA sınırına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada plan iptali kararı verildi.

Dava Ankara 2.İdare Mahkemesinde 2015/3178 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, ÇAYYOLU MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BAZI ALANLARIN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çayyolu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7735 sayılı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ilişkin bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Danıştay 6. Dairesi’nde 2015/6428 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, YAKUPABDAL MAHALLESİ SINIRLARIN İÇERİSİNDE BULUNAN BAZI ALANLARIN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yakupabdal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7736 sayılı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ilişkin bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Danıştay 6. Dairesi’nde 2015/6433 esas sayıyla görülmektedir.

VAN İLİ ERCİŞ İŞÇESİ İÇİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARININ İPTALİNE YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

644 sayılı KHK uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 01.07.2013 tarih ve 9911 sayılı oluruyla onaylanan Van İli, Erciş İlçesi 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ilişkin bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Van 3. İdaresi’nde 2016/1498 esas sayıyla görülmektedir.

ALTINDAĞ İLÇESİ, İSKİTLER MİA KDGPA İÇİNDE KALAN I.ETAP I.KISMA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA PLAN İPTALİ KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2016 günlü ve 721 sayılı kararı ile onanan Altındağ İlçesi, İskitler MİA KDGPA içinde kalan I.Etap I.Kısma ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliklerinden; 8, 9, 10, 16, 17 ve 24 no.lu plan notlarının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 12.İdare Mahkemesinde 2016/3484 esas sayıyla görülmektedir.

TEMAPARK TOPLU KONUT ALANINA İLİŞKİN ONAYLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 gün ve 995 sayılı kararı ile onaylanan, “Temapark Toplu Konut Alanına ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikleri” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda lehimize görüş verildi.

Dava Ankara 7.İdare Mahkemesinde 2016/3969 esas sayıyla görülmektedir.

YENİMAHALLE İLÇESİ ÇERÇİDERESİ MAHALLESİ 64659 ADA VE MUHTELİF PARSELLERE İLİŞKİN ONAYLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2016 gün ve 1186 sayılı kararı ile onaylanan, “Yenimahalle İlçesi, Çerçideresi Mahallesi 64659 ada 1, 2 ve 3 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 8.İdare Mahkemesinde 2016/4154 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, DİKMEN VADİSİ 3. ETAPA İLİŞKİN ONAYLANAN İMAR PLANLARINA İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

​Çankaya İlçesi, Dikmen Vadisi 3. Etapa ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2016 gün ve 2138 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin 11/11/2016 gün ve 2139 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 5.İdare Mahkemesinde 2017/684 esas sayıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ, KARAOĞLAN MAHALLESİ KONYA YOLU MEVLANA KAPI KENT GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANINA İLİŞKİN ONAYLANAN PLANLARA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakanlık Makamı’nın 06.12.2016 tarih ve 12590 sayılı Olur’u ile 644 sayılı KHK’nin Ek1/2 ve 13/A maddeleri uyarınca onaylanan Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında Ankara ili, Gölbaşı İlçesi, Karaoğlan Mahallesi Konya Yolu Mevlana Kapı Kent Girişi Kentsel dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece plan iptali kararı verildi.

Dava Ankara 11.İdare Mahkemesinde 2017/851 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ BAHÇELİEVLER 6820 ADA 29 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA İLGİLİ MAHKEMECE PLAN İPTALİ KARARI VERİLDİ

​Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 27.11.2016 tarih ve 2359 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Ankara İli, Çankaya İlçesi Bahçelievler 6820 ada 29 parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece plan iptali kararı verildi.

Dava Ankara 9.İdare Mahkemesinde 2017/1689 esas sayıyla görülmektedir.

ODTÜ-EYMİR YOL BAĞLANTISI İÇİN HAZIRLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakanlık Makamının 19.06.2017 tarihli ve 7165 sayılı Olur’u ile 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesine göre tadilen onaylanan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Turan Güneş Bulvarı – Çevre Yolu Bağlantısı 1/25000 ölçeli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve ilave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 13.İdare Mahkemesinde 2017/2598 esas sayıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCAŞAR MAHALLESİ 123561 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN ONAYLANAN İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2017 gün ve 1253 sayılı kararı ile onaylanan, “Gölbaşı İlçesi Kızılcaşar Mahallesi 123561 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”, işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 5.İdare Mahkemesinde 2017/2795 esas sayıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ, İNCEK MAHALLESİ, 241 ADA 1 PARSEL VE 242 ADA 1 PARSELLERE AİT 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2017 gün ve 356 sayılı kararı ile onaylanan, Gölbaşı İlçesi, İncek Mahallesi, 241 ada 1 parsel ve 242 ada 1 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 7.İdare Mahkemesi 2017/2858 esas sayıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ İNCEK 111434 ADA 1 PARSEL VE 146 ADA 6 PARSELDE 1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ DAVASI KISMEN KABUL KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 gün ve 589 sayılı kararı ile onaylanan; Gölbaşı ilçesi İncek 111434 ada 1 parsel ve 146 ada 6 parselde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada 18. İdare Mahkemesince verilen kararın bozulmasına ilişkin yapmış olduğumuz başvuruda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yönelik istinaf başvurusunun reddine, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına yönelik istinaf başvurumuzun kabulüne karar verildi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesinde 2017/2863 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ KARAKUSUNLAR MAHALLESİ 27462/2 ve 27465/1 ADA PARSELLERE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2017 gün ve 1275 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi 27462/2 ve 27465/1 ada parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ilişkin bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 4.İdare Mahkemesi 2017/2909 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ DİKMEN VADİSİ 29273/2 VE 29274/2 PARSELLERE YÖNELİK HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2017 tarih ve 1376 sayılı kararı ile onaylanan, Çankaya İlçesi Dikmen Vadisi 29273/2 ve 29274/2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 5.İdare Mahkemesinde 2017/3107 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ DİKMEN VADİSİ SON ETAP II. KISIM KDGPA SINIRINDA OLAN 29273/2 VE 29274/2 NOLU PARSELLERE İLİŞKİN ONAYLANAN İMAR PLANLARINA YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA KONUSUZ KALMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2017 gün ve 368 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi Dikmen Vadisi Son Etap II. Kısım KDGPA Sınırında olan 29273/2 ve 29274/2 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı plan notu değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada alana ilişkin yeni uygulama imar planının onaylanmasından dolayı ilgili mahkemece konusuz kalma kararı verildi.

Dava Ankara 5.İdare Mahkemesinde 2018/133 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, MÜHYE, KARATAŞ VE MAMAK İLÇESİ YUKARI İMRAHOR MAHALLERİNDE YAPILAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA PLAN İPTALİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2015 gün ve 155 sayılı kararı ile onaylanan “Ankara güneydoğu oto çevreyolunun kuzey kesiminde İmrahor vadisi ve çevresindeki Çankaya ilçesi Mühye, Karataş ve Mamak İlçesi Yukarı İmrahor Mahallelerindeki yaklaşık 650 hektar yüzölçümündeki muhtelif kadastro parselleri kapsayan “İmrahor Vadisi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” ve “İmrahor Vadisi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu”nun öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 18.İdare Mahkemesinde 2018/264 esas sayıyla görülmektedir.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 11.02.2011 GÜN VE 501 SAYILI KARARINDA İSE MECLİS KARARININ 1. VE 5. MADDELERİ DAVASINDA KONUSUZ KALMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin; Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin “Yapı düzenine ilişkin Tanımlar” Başlıklı 18. maddesinin “Taban Alanı (Bina Alanı)” başlıklı 18-1 maddesini ve “Kat alanı” başlıklı 18-6 maddesini değiştiren 14.03.2011 gün ve 817 sayılı kararının TAMAMININ; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2011 gün ve 501 sayılı kararında ise (Aynı Yönetmeliğin yine 18-1 ve 18-6 maddelerini değiştiren) MECLİS KARARININ 1. VE 5. MADDELERİNİN; öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada 01.10.2017 tarihinden itibaren dava konusu Ankara Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin yürürlükten kalkacağı bilgisinden ötürü ilgili mahkemece konusuz kalma kararı verildi.

Dava Ankara 16.İdare Mahkemesinde 2018/296 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA, SARAÇOĞLU ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ’NE İLİŞKİN İHALEYE ÇIKMA KARARININ VE İHALE İLANINI DAVASINDA ARA KARAR

Davalı İdarenin iştiraki olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin, Ankara, Çankaya, Saraçoğlu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’ne ilişkin ihaleye çıkma kararının ve ihale ilanının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada adli yargının görevi olduğu öne sürülerek görevsizlik kararı verildi.

Dava Ankara 16.İdare Mahkemesinde 2018/755 esas sayıyla görülmektedir.

YENİ AÇILAN;

Ankara kent gündeminin önemli bir kısmını planlamanın bilimsel, teknik ve hukuki ilkelerine aykırı plan değişiklikleri oluşturmaktadır. Gerek üst ölçekli plana, gerek planlama tekniğine, gerekse planlama mevzuatına aykırı plan ve plan değişiklikleri, ölçeği, hizmet ettiği/ etkilediği alan ile “emsal oluşturma niteliği”, kamu yararı ve şehircilik ilkeleri bağlamında değerlendirilerek 2018 Mayıs ayında yargıya taşınmıştır.

  1. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2018 gün ve 272 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi, “Çaldağ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2018 gün ve 295 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesi “Çaldağ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ,
  2. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarih ve 97 sayılı kararı ile onaylanan “5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi kapsamında onaylı ve yürürlükte olan kamusal nitelikli, özel nitelikli ve ilçe belediyelerine yetki devri verilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanları kapsamında kalan ve onaylı uygulama imar planları ile belirlenen tüm yeşil alanlara ilişkin plan notu” ilavesine ilişkin ,
  3. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2018 tarih ve 293 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Karacaören Etabı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği,

işlemlerinin iptali için dava açılmıştır.

Önceki Derleme

Sonraki Derleme

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.