awesome sorority gifts voucher coupon dominos operaciones discontinuas estado resultados asda gift card login cliradex coupons

MART’18 YARGI GÜNDEMİ

ÇANKAYA İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ PARSEL ÖLÇEĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

​Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2014 gün ve 246 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 3.İdare Mahkemesinde 2014/1041 esas sayısıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI/KARAGEDİK KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI SINIRI” KARARI VE 1/25000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE PLAN İPTALİ KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce 18.01.2008 gün ve 229 sayılı karar ile onaylanan “Gölbaşı/Karagedik Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı” kararı ve 15.02.2008 tarih ve 492 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli  “Başkent Ankara Nazım İmar Planı” değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 4.İdare Mahkemesinde 2015/383 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ 27569 ADA 1 NOLU PARSELE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA TALEBİMİZ REDDEDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 gün ve 597 sayılı kararı ile onaylanan, “Çankaya İlçesi 27569 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” işleminin uygulayıcı idari işlem olarak, bunun dayanağı olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2014 gün ve 339 sayılı kararı ile kabul edilen ve 13.08.2014 tarih ve 1322 sayılı meclis kararı ile de itirazların reddedilmesi suretiyle kesinleşen “Çankaya İlçesi Karakusunlar 27569 ada 1 nolu parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği” işleminin düzenleyici idari işlem olarak, öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığından ötürü davanın reddine karar verildi.

Dava Ankara 9.İdare Mahkemesinde 2015/2583 esas sayısıyla görülmektedir.

MÜHYE, KARATAŞ VE İMRAHOR MAHALLELERİ SINIRLARINDA BULUNAN BAZI ALANLARIN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye ve Karataş mahalleleri ile Mamak İlçesi, İmrahor Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların (2. Etap) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7738 sayılı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ilişkin bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Danıştay 6. Dairesi’nde 2015/6435 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ MÜHYE VE KARATAŞ MAHALLELERİ SINIRLARINDA BULUNAN BAZI ALANLARIN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye ve Karataş mahalleleri (1. Etap) sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7737 sayılı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebidir.

Dava Danıştay 6. Dairesi’nde 2015/6436 esas sayısıyla görülmektedir.

ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ KAPSAMINDA YER ALAN ALANLARIN YENİLEME ALANI OLARAK KABUL EDİLMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA SAVCILIK ALEYHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Ulus tarihi kent merkezi kapsamında yer alan alanların yenileme alanı olarak kabul edilmesine ilişkin; 17.02.201028.06.2015 tarihli ve 27496 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen, 22.06.2015 tarih 20105/787288 sayılı Bakanlar Kurulu kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada Savcılık tarafından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldı.

Dava Danıştay Başsavcılık 14. Dairesi’nde 2015/6484 esas sayısıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ, HALAÇLI-VELİHİMMETLİ-ÇAYIRLI MAHALLELERİ, YAVUZ SULTAN SELİM TOPLU KONUT ALANINA İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARININ İPTALİNE YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2016 gün ve 1196 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı İlçesi, Halaçlı-Velihimmetli-Çayırlı Mahalleleri, Yavuz Sultan Selim Toplu Konut Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 1.İdare Mahkemesinde 2016/3724 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ KARAKUSUNLAR MAHALLESİ 29096 ADA 10 NOLU PARSEL VE 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ DAVASINDA SÖZ KONUSU PLANLARIN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 765 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Karakusunlar Mahallesi 29096 ada 10 nolu parsel (eski 6 parsel) ve güneyine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri” işlemlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi..

Dava Ankara 3.İdare Mahkemesinde 2017/212 esas sayısıyla görülmektedir.

MAMAK KIZILCA SANAYİ SİTESİ VE ÇEVRESİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Mamak ilçesi, Kızılca Sanayi Sitesi ve Çevresine ilişkin; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2016 gün ve 420 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin ve 10.03.2016 gün ve 434 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ilişkin bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 14.İdare Mahkemesinde 2017/447 esas sayısıyla görülmektedir.

DİKMEN HARBİYE MAHALLESİNDE PARSEL ÖLÇEĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Mahkemeniz nezdindeki dava, davalı İdarenin 13.10.2015 tarih ve 2055 sayılı meclis kararı ile kabul ettiği Çankaya İlçesi Dikmen Harbiye 2848 ada 16 parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin iptali talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 4.İdare Mahkemesinde 2017/1371 esas sayısıyla görülmektedir.

TRT ARI STÜDYOLARINA İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 27.11.2016 tarih ve 2359 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Ankara İli, Çankaya İlçesi Bahçelievler 6820 ada 29 parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 9.İdare Mahkemesinde 2017/1689 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, 26271 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE KONUSUZ KALMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.05.2010 gün ve 1478 sayılı kararı ile onaylanan  “Çankaya İlçesi, 26271 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada parselin bulunduğu alanda dava devam ederken yeni imar planlarının yapılması nedeniyle konusuz kalma kararı verildi.

Dava Ankara 13.İdare Mahkemesinde 2017/2479 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, AHLATLIBEL MAH., LODUMLU-BEYTEPE MUHTELİF ADALARI KAPSAYAN İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİNE YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE DAVA KONUSU PLANLARIN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.maddesinin (ç) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9 maddesi uyarınca tadilen re’sen onaylanan “Çankaya İlçesi, Ahlatlıbel Mah., Lodumlu Beytepe 512-…-528 adalar ve 531-532-533 Adalara ilişkin, 1/25000 ölçekli Nazım, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 18.İdare Mahkemesinde 2017/2944 esas sayısıyla görülmektedir.

1/100.000 ÖLÇEKLİ 2038 YILI ANKARA ÇEVRE DÜZENİ PLANI DAVASINDA YENİ KARAR

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2017 gün ve 116 sayılı kararı ile onaylanan, “1/100.000 ölçekli 2038 yılı Ankara Çevre Düzeni Planı”nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada istinaf başvurusu sonucu lehimize karar verildi.

Dava Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesinde 2017/1285 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ DİKMEN VADİSİ SON ETAP II. KISIM KDGPA 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINI DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA SÜRE AŞIMINDAN DOLAYI RED KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2017 gün ve 1724 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Dikmen Vadisi Son Etap II. Kısım KDGPA 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada süre aşımından ötürü davanın reddine karar verildi.

Dava Ankara 1.İdare Mahkemesinde 2018/126 esas sayısıyla görülmektedir.

BEYTEPE 28636 ADA VE MUHTELİF PARSELLERE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 gün ve 1031 sayılı kararı ile “tadilen” onaylanan, “Çankaya İlçesi, Beytepe Mahallesi, 28636/1, 28637/1, 28638/1, 28639/1, 28640/1, 28641/1, 28642/1,2, 28647/1, 28649/1, 28650/1, 28651/1, 28652/1, 28653/1, 28654/1, 28655/1, 28656/1, 28657/1, 28662/1, 28665/1, 28666/1, 28667/1, 28668/1, 28669/1, 28670/1, 28672/1 ve 28671/1 nolu parsellere” ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 17.İdare Mahkemesinde 2018/241 esas sayıyla görülmektedir.

YENİ AÇILAN;

Ankara kent gündeminin önemli bir kısmını planlamanın bilimsel, teknik ve hukuki ilkelerine aykırı plan değişiklikleri oluşturmaktadır. Gerek üst ölçekli plana, gerek planlama tekniğine, gerekse planlama mevzuatına aykırı plan ve plan değişiklikleri, ölçeği, hizmet ettiği/ etkilediği alan ile “emsal oluşturma niteliği”, kamu yararı ve şehircilik ilkeleri bağlamında değerlendirilerek 2018 Mart ayında yargıya taşınmıştır.

  1. Bakanlık Makamının 28.11.2017 tarihli ve 14251 sayılı Olur’u ile 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesine göre onaylanmış olan Ankara İli, Çankaya İlçesi, 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde düzenlenen Bilkent Şehir Hastanesi-Eskişehir Yolu-ODTÜ Tünel Yol Bağlantısına ilişkin 1/25000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğine yönelik plan hükmü değişikliği ve plan açıklama raporundaki düzeltme
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında re’sen onaylanan “Ankara İli, Çankaya İlçesi, Beytepe Mahallesi, 28589 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği” işleminin
  3. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2017 gün ve 1374 sayılı kararıyla onaylanan, “Eskişehir Yolu Kent Giriş Kapı Projesi KDGPA sınıra ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları” değişikliği
  4. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2017 tarih ve 2234 sayılı kararı ile onaylanan “Etimesgut İlçesi, Şeker Mahallesi, 48303/1,2 ve 48304/1 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli imar planı” değişikliği

işlemlerinin iptali için dava açılmıştır.

Önceki Derleme

Sonraki Derleme

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.