niabi zoo coal valley coupons homemade gf gifts wespengift positive wirkung vib rouge welcome gift 2015 by vilain coupon codes

KASIM’18 YARGI GÜNDEMİ

İNÖNÜ BULVARI GÖKKUŞAĞI PARK VE KAMUSAL REKREASYON PROJESİNE AİT İMAR PLANINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA DANIŞTAY’DAN LEHİMİZDE BOZMA KARARI VERİLDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2011 gün ve 3730 sayılı kararı ile onaylanan “İnönü Bulvarı Gökkuşağı Park ve Kamusal Rekreasyon Projesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada 14. İdare Mahkemesi’nce verilen kararın lehimizde bozulmasına ilişkin karar verildi.

Dava Danıştay 6. Daire’de 2014/3091 esas sayıyla görülmektedir.

ODTÜ TÜNEL YOL DAVASINA İLİŞKİN İLGİLİ MAHKEMECE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ.

644 s. KHK hükümleri doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca re’sen onaylanan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesine ait alana ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kararının; “ODTÜ’nün Bilkent girişinden (A7 kapısı) başlayan ve kampusu doğu-batı yönünde kesen tünel yoluna ilişkin kısmının” öncelikle yürütmesinin durdurulması akabinde kısmen iptaline yönelik açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 16. İdare Mahkemesi’nde 2015/2526 esas sayısıyla görülmektedir.

KEPEKLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN SINIR KARARININ İPTALİNE YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA DANIŞTAY’DAN LEHİMİZDE BOZMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.10.2013 tarih ve 1871 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, Kadastro 1664 ve 1665 no.lu parsellerin Kepekli Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin sınır kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada, KDGPA sınırının da içinde olduğu kentin oldukça önemli bir gelişme alanının hiçbir tespit, analiz, sentez ve bütüncül yaklaşımlara ve Ankara kentinin planlı gelişme tarihine aykırı olarak gelişme yönü belirlenmesi sebebeiyle Ankara 15. İdare Mahkemesi’nce verilen karar, Danıştay tarafından bozuldu.

Dava Ankara 15. İdare Mahkemesi’nde 2014/223 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ LODUMLU MUHTELİF PARSELLERE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2016 gün ve 760 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Lodumlu Kd.276, 458, 474, 4757 ve 4759 parsellerin Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı Sınır ilanı”, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2016 gün ve 761 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Lodumlu Kd.276, 458, 474, 4757 ve 4759 parsellerde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği’”, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 762 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Lodumlu Kd. 276, 458, 474, 4757 ve 4759 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği”, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 762 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Lodumlu Kd. 276, 458, 474, 4757 ve 4759 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği”, işlemlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ilişkin bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 15. İdare Mahkemesi’nde 2016/2778 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ ÇUKURAMBAR MAHALLESİ 27035 ADA MUHTELİF PARSELLERE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca re’sen onaylanan, “Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesi, 27035 ada 3, 4, 5 ve 6 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 8. İdare Mahkemesi’nde 2016/5564 esas sayısıyla görülmektedir.

ALACAATLI MAHALLESİ 63804 ADA 4,7 VE 11 SAYILI PARSELLERE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA PLAN İPTALİ KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2016 gün ve 903 sayılı kararıyla onaylanan “Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi 63804 ada 4,7 ve 11 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde 2017/1137 esas sayısıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ KOPARAN MAHALLESİ MUHTELİF PARSELLERE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 151 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı İlçesi, Koparan Mahallesi tp.289, 290, 296, 300, 320, 321 ve 739 sayılı parsellere ait 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde 2017/1236 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ DİKMEN MAHALLESİ ÇALDAĞ 29209 ADAYA İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE PLANLAR İPTAL EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2017 gün ve 1276 sayılı kararı ile tadilen onaylanan Çankaya İlçesi Dikmen mahallesi, Çaldağ 29209 adaya ilişkin 1/25000- 1/5000-1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece plan iptali kararı verildi.

Dava Ankara 10. İdare Mahkemesi’nde 2017/2744 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ KARAKUSUNLAR MAHALLESİ MUHTELİF PARSELLERE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA PLAN İPTALİ KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2017 gün ve 1275 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi 27462/2 ve 27465/1 ada parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece plan iptali kararı verildi.

Dava Ankara 4. İdare Mahkemesi’nde 2017/2909 esas sayısıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ 112215 ADA 1-2 PARSELLERE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA PLAN İPTALİ KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2017 gün ve 1851 sayılı kararı ile onaylanan, “Gölbaşı İlçesi 112215 ada 1-2 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”  işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 10. İdare Mahkemesi’nde 2017/3476 esas sayısıyla görülmektedir.

YENİ MAMAK KDGPA GÜNEY 10.ETAP PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE DAVANIN REDDİNE İLİŞKİN KARAR VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2017 gün ve 1680 sayılı kararı ile onaylanan Mamak İlçesi “Yeni Mamak KDGPA Güney 10.Etap 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği” ile 15.08.2017 gün ve 1682 sayılı kararı ile onaylanan, “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) Güney 10.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Değişikliği” işlemlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece davanın reddine karar verildi.

Dava Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde 2017/3503 esas sayısıyla görülmektedir.

ALTINDAĞ İSKİTLER MİA KDGPA I.ETAP II.KISIM ALANINA İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA PLAN İPTALİ KARARI

Altındağ İskitler MİA KDGPA I.Etap II.Kısım alanına ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 günlü ve 1294 sayılı kararı ile onanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının ve 14.07.2017 günlü ve 1443 sayılı kararı ile onanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 12. İdare Mahkemesi’nde 2018/311 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ 29209 ADAYA İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA PLAN İPTALİ KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2017 gün ve 1706 sayılı kararı ile Çankaya İlçesi, 29209 adaya ilişkin 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine ilave plan notu yapılmasına dair işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 10. İdare Mahkemesi’nde 2018/426 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ DODURGA-ALACAATLI MAHALLELERİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVA ALANDA GEÇERLİ YAPILAŞMA KOŞULLARINA GERİ DÖNÜLDÜĞÜ İÇİN KONUSUZ KALMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2016 tarih ve 1418 sayılı kararı ile “Çankaya İlçesi Dodurga-Alacaatlı Mahalleri 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin” öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada mahkeme kararının verildiği tarihten sonra yapılan başka bir plan değişikliği ile değişiklik öncesinde alanda geçerli yapılaşma koşullarına geri dönüldüğü anlaşıldığından söz konusu dava konusuz kalmıştır.

Dava Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nde 2018/428 esas sayısıyla görülmektedir.

YENİMAHALLE İLÇESİ, ORMAN ÇİFTLİĞİ MAHALLESİ, 13784 ADA 3 PARSELDE HAZIRLANAN İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA TALEBİMİZ REDDEDİLDİ

644 sayılı KHK’nin 2(ğ) bendi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından re’sen onaylanan “Yenimahalle İlçesi, Orman Çiftliği Mahallesi, 13784 ada 3 parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” tekliflerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada istinaf aşamasında davanın reddine karar verildi.

Dava Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nde 2018/435 esas sayısıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCAŞAR MAHALLESİ 123561 ADA 1 PARSELDE HAZIRLANAN İMAR PLANINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA PLAN İPTALİ KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2017 gün ve 2084 sayılı kararı ile onaylanan, “Gölbaşı İlçesi Kızılcaşar Mahallesi 123561 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği”, işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde 2018/628 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ ÇUKURAMBAR 27482 ADA 4 PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA RED KARARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi’nin 12.09.2014 tarih ve 1652 sayılı Çankaya İlçesi 100.Yıl/Çukurambar 27482 ada 4 parselde 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada Ankara 14. İdare Mahkemesince verilen kararın kaldırılmasında akabinde davanın reddine karar verildi.

Dava Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nde 2018/639 esas sayısıyla görülmektedir.

AOÇ SINIRLARINDA YER ALAN BAŞBAKANLIK KAMPUSU VE CİVARINDAKİ YOL GÜZERGAHINA İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA RED KARARI

Ankara 1Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2013 gün ve 594 karar sayılı “AOÇ Doğal ve Tarihi Sit Alanı içinde yer alan Başbakanlık Kampusu ve civarındaki yol güzergahına ilişkin 1/10000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının uygun olduğuna” ilişkin Kararı’nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada talebimiz reddedildi.

Dava Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde 2018/1226 esas sayısıyla görülmektedir.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN İPTALİNE YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

08.06.2018 tarih ve 30445 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin öncelikli yürütmesinin durdurulmasın ve takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 17. İdare Mahkemesi’nde 2018/1456 esas sayısıyla görülmektedir.

AOÇ YENİLEME ALANINA İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA RED KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 18.08.2015 tarihli ve 9503 sayılı Oluru ile 644 sayılı KHK’nın Ek Madde -1/2 ve 13/A maddeleri uyarınca tadilen onanmış olan “Atatürk Orman Çiftliği 1.Derece Doğal Ve Tarihi Sit Alanı Fuar, Panayır Ve Festival Alanı 1/10.000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasının ve takiben iptali istemiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece davanın reddine karar verildi.

Dava Ankara 18. İdare Mahkemesi’nde 2018/1648 esas sayısıyla görülmektedir.

AOÇ YENİLEME ALANINA İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA RED KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29.03.2013 tarihli ve 3174 sayılı Oluru ile onanmış olan 10.04.2013 tarihinde Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde askıya çıkan Ankara ili Yenimahalle İlçesi Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanına Ait 1/10000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ile Ankara ili Yenimahalle İlçesi Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanına Ait 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece davanın reddine karar verildi.

Dava Ankara 18. İdare Mahkemesi’nde 2018/1650 esas sayısıyla görülmektedir.

AKKÖPRÜ KAMU ALANI İHALESİNİN İPTALİNE YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA KONUSUZ KALMA KARARI

Başkanlığı’nın, “Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Akköprü Mahallesi, 5050 ada 4 parsel, 1768 ada 82, 83, 84, 85, 86 parseller ve 6243 ada 2 parsel ile Varlık Mahallesi, 6250 ada 1 ve 2 parsellerde bulunan toplam 136.126,44 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki binaların (bir bütün halinde) Özelleştirme İhalesi” işine ilişkin ihaleye çıkma kararının ve ihale ilanının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece söz konusu ihalenin iptal edilmesinden ötürü davanın konusuz kaldığına karar verildi.

Dava Ankara 13. İdare Mahkemesi’nde 2018/2281 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ MÜHYE MAHALLESİ KADASTRO 1664 VE 1665 NO.LU PARSELLERE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA İLİŞKİN LEHİMİZDE BOZMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.10.2013 tarih ve 1873 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, Kadastro 1664 ve 1665 no.lu parsellere ilişkin 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada Ankara 15. İdare Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin kararın bozulmasına karar verildi.

Dava Danıştay 6. Daire’de 2018/3245 esas sayıyla görülmektedir.

YENİ AÇILAN;

Ankara kent gündeminin önemli bir kısmını planlamanın bilimsel, teknik ve hukuki ilkelerine aykırı plan değişiklikleri oluşturmaktadır. Gerek üst ölçekli plana, gerek planlama tekniğine, gerekse planlama mevzuatına aykırı plan ve plan değişiklikleri, ölçeği, hizmet ettiği/ etkilediği alan ile “emsal oluşturma niteliği”, kamu yararı ve şehircilik ilkeleri bağlamında değerlendirilerek 2018 Kasım ayında yargıya taşınmıştır.

  1. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2018 tarih ve 1470 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi, Yukarı Bahçelievler Mahallesi, 6820/29 ada/parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri”,

işlemlerinin iptali için dava açılmıştır.

Önceki Derleme

Sonraki Derleme

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.