tj maxx gift card checker ann arbor hands on museum gift shop nervengift sarin the meaning of christmas gift giving

KASIM’17 YARGI GÜNDEMİ

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANINDA DOĞAL VE TARİHİ SİT ALANI ÖZELLİĞİ GÖSTEREN AOÇ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN ALANA İLİŞKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN MİLLİ BOTANİK BAHÇESİ PROJESİ’NE AİT PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA RED KARARI.

Bakanlık Makamının 10.07.2014 tarih ve 11203 sayılı Bakanlık makamı Olur’u ile onaylanmış olan ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi hükümlerince hazırlanan Türkiye Milli Botanik Bahçesi Projesi’ne ait imar uygulaması işleminin  öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece red kararı verildi.

Dava Ankara 10. İdare Mahkemesi’nde 2016/3695 esas sayısıyla görülmektedir.

MÜLKİYETİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE AİT OLAN PARSELDE ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARA AYKIRI YAPILAŞMA KARARLARI İÇEREN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2016 gün ve 1010 sayılı kararı ile onaylanan “Lodumlu Mahallesi 29298 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada yürütmeyi durdurma talebimiz ilgili mahkemece kabul edildi.

Dava Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde 2017/2750 esas sayısıyla görülmektedir.

VADİ TABANI VE SEYREK YOĞUNLUKLU GELİŞME ALANI OLARAK BELİRLENEN ALANDA ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARA AYKIRI YAPILAŞMA KARARLARI İÇEREN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İPTAL KARARI.

​Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 gün ve 186 sayılı kararı ile onaylanan, “Çankaya İlçesi, 28944/1, 28936/1, 28946/1, 28947/1 ve 28948/1 ada parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin” yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada, ilgili mahkemece iptal kararı verildi.

Dava Ankara 5. İdari Dava Mahkemesi’nde 2017/335 esas sayısıyla görülmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 gün ve 180 sayılı kararı ile onaylanan, “Çankaya İlçesi, 28944/1, 28936/1, 28946/1, 28947/1 ve 28948/1 ada parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin” yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada, ilgili mahkemece iptal kararı verildi.

Dava Ankara 5. İdari Dava Mahkemesi’nde 2017/336 esas sayısıyla görülmektedir.

PARSEL ÖLÇEĞİNDE ONAYLANAN VE ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARIN BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İPTAL KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 2289 sayılı kararı ile onaylanan, “Çankaya İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 9014 ada 2 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada, ilgili mahkemece iptal kararı verildi.

Dava Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde 2015/928 esas sayısıyla görülmektedir.

ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARA AYKIRI YAPILAŞMA KARARLARI İÇEREN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA KONUSUZ KALMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.08.2016 gün ve 1659 sayılı kararı ile tadilen onaylanan, “1/1000 ölçekli Çankaya İlçesi, Dodurga Mahallesi, 70 ada 1 sayılı parselde Uygulama İmar Planı Değişikliğinin” 2577 s. Kanunun 7/4. maddesi uyarınca bu planların dayanağı olan 12.06.2015 tarih ve 1209 sayılı meclis kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada konusuz kalma kararı verildi.

Dava Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde 2016/4464 esas sayısıyla görülmektedir.

KAVAKLIDERE MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN 5708 ADA 53, 76, 77 NUMARALI PARSELLERİ KAPSAYAN ALANA İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA RED KARARI

6306 sayılı Kanun’un 6. Maddesinin 6. Bendi ile aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 18. Maddesinin 2/a bendi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Maddesinin (e) bendi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından re’sen onaylanan, “Çankaya İlçesi, hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada red kararı verildi.

Dava Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde 2015/2663 esas sayısıyla görülmektedir.

HAVAGAZI FABRİKASININ BULUNDUĞU ALANA İLİŞKİN YAPILAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA KONUSUZ KALMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2016 tarih 1180 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Eti Mahallesi 29228 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 3 nolu parseline ilişkin ise 1/1000 Uygulama İmar Planının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada konusuz kalma kararı verildi.

Dava Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde 2016/3438 esas sayısıyla görülmektedir.

​YENİMAHALLE (ÇANKAYA) İLÇESİ 63877 ADA 1-2 VE 63876 ADA 1-6 PARSELLERDE (ESKİ 44847 ADA 12 PARSEL) İLİŞKİN ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE DAİR AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İPTAL KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.04.2014 gün ve 692 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada, ilgili mahkemece planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde 2014/2171 esas sayısıyla görülmektedir.

MAMAK İLÇESİ KIBRIS MAHALLESİ 2505 PARSEL VE ÇEVRESİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA PLAN İPTALİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.09.2016 tarih ve 1900 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada, ilgili mahkemece iptal kararı verildi.

Dava Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde 2017/432 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇALDAĞ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN ADA/PARSELLERE İLİŞKİN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA PLAN İPTALİ KARARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 27.11.2016 tarih ve 2366 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Çaldağ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 29211 ada 2-3, 29209 ada 3 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği” öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada, ilgili mahkemece iptal kararı verildi.

Dava Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde 2017/1441 esas sayısıyla görülmektedir.

ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARA AYKIRI BİR ŞEKİLDE DİPLOMATİK SİTE ALANI OLARAK KULLANILMASI ÖNGÖRÜLEN ALANA İLİŞKİN ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA ALEYHİMİZE BOZMA KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 9 Maddesi uyarınca ve 03.12.2013 gün ve 18819 sayılı Makam Oluru ile onaylanan Gölbaşı İlçesi, Kızılcaşar Mevkii 828 parsel ve çevresindeki tescil harici alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada aleyhimize bozma kararı verildi.

Dava Danıştay 6. Daire’sinde 2016/4638 esas sayısıyla görülmektedir.

KARAKUSUNLAR MAHALLESİ 29096 ADA 10 NOLU PARSELDE YAPILAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE İLŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA BAŞKA BİR DOSYADA VERİLEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI SEBEBİYLE KONUSUZ KALMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 765 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Karakusunlar Mahallesi 29096 ada 10 nolu parsel (eski 6 parsel) ve güneyine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri” işlemlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada konusuz kalma kararı verildi.

Dava Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde 2017/212 esas sayısıyla görülmektedir.

AMASRA’DA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN TERMİK SANTRALE İLİŞKİN ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİMİZ REDDEDİLDİ

Danıştay 6. Dairesi Başkanlığı’nın 2017/1088 E., 2017/2737 K. Sayılı dilekçenin reddi kararına istinaden;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 644 s. Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nın 7. maddesi uyarınca 27/10/2016 tarihinde onaylanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 644 s. Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nın 7. maddesi uyarınca 27/10/2016 tarihinde onaylanan “Zonguldak-Bartın-Karabük“ Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Hema Termik Santrali (1320 MWe), Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası ile Hema Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım)” öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada, yürütmeyi durdurma talebimiz reddedildi.

Dava Danıştay 6. Daire’sinde 2017/1475 esas sayısıyla görülmektedir.

YENİ AÇILAN;

Ankara kent gündeminin önemli bir kısmını planlamanın bilimsel, teknik ve hukuki ilkelerine aykırı plan değişiklikleri oluşturmaktadır. Gerek üst ölçekli plana, gerek planlama tekniğine, gerekse planlama mevzuatına aykırı plan ve plan değişiklikleri, ölçeği, hizmet ettiği/ etkilediği alan ile “emsal oluşturma niteliği”, kamu yararı ve şehircilik ilkeleri bağlamında değerlendirilerek 2017 Kasim ayında yargıya taşınmıştır.

  1. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih 1485 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi 28919/1, 28928/1 ve 28929/1 ada/parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişiklikleri,
  2. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2017 tarih ve 1376 sayılı kararı ile onaylanan, Çankaya İlçesi Dikmen Vadisi 29273/2 ve 29274/2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
  3. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2017 tarih 1386 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi 28636, 28637, 28638, 28639, 28640, 28641, 28642, 28647, 28649, 28650, 28651, 28652, 28653, 28654, 28655, 28656, 28657, 28662, 28665, 28666, 28667, 28668, 28669, 28670, 28672, 28694, 28671/1 ada/parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişiklikleri,
  4. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.08.2017 tarih ve 1721 sayılı kararı ile onaylanan; Çankaya İlçesi, (mülga Mühye 902 parsel) Güneypark’ a ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları değişiklikleri,
  5. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2017 tarih ve 1598 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı İlçesi, Kızılcaşar Mahallesi 122763 ile 122788 adalar ve civarına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’,

işlemlerinin iptali için dava açılmıştır.

Önceki Derleme

Sonraki Derleme

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.