gift packaging materials we are pop culture coupon 20 off bed bath and beyond printable coupon shutterfly save the date coupons

HAZİRAN’18 YARGI GÜNDEMİ

YENİ GÜNEYPARK KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANINA İLİŞKİN KISMEN İPTAL KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.08.2010 gün ve 2495 sayılı kararı ile onaylanan  “Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonları”nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada planların iptaline yönelik talebimiz ilgili dairece kısmen kabul edildi.

Dava Danıştay 6.Dairede 2011/9112 esas sayıyla görülmektedir.

YENİ GÜNEYPARK KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANINA İLİŞKİN KISMEN İPTAL KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2011 gün ve 802 sayılı kararının ve bu karar ile onaylanan  “Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı”nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada planların iptaline yönelik talebimiz ilgili dairece kısmen kabul edildi.

Dava Danıştay 6.Dairede 2011/9113 esas sayıyla görülmektedir.

YENİ GÜNEYPARK KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANINA İLİŞKİN KISMEN İPTAL KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2011 gün ve 802 sayılı kararının ve bu karar ile onaylanan  “Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı”nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada planların iptaline yönelik talebimiz ilgili dairece kısmen kabul edildi.

Dava Danıştay 6.Dairede 2012/2974 esas sayıyla görülmektedir.

YENİ GÜNEYPARK KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANINA YÖNELİK “1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU” VE “1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNA İLİŞKİN KISMEN İPTAL KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.12.2012 gün ve 2195 sayılı kararı ile onaylanan, Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına yönelik “1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu” ve “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu”nun öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada planların iptaline yönelik talebimiz ilgili dairece kısmen kabul edildi.

Dava Danıştay 6.Dairede 2013/2072 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, ÇUKURAMBAR-KARAKUSUNLAR 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI DAVASINDA ARA KARAR

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2011 gün ve 1640 sayılı kararı ile onaylanan, “Çankaya İlçesi, Çukurambar-Karakusunlar 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı”nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada 9. İdare Mahkemesi’nce verilen 14.03.2013 tarihli E:2011/2060, K:2013/370 sayılı kararın 1/5000 ölçekli revizyon imar planının 3, 4 ve 6 numaralı plan notlarının dışında kalan kısmına ilişkin itirazlarımız kabul edildi.

Danıştay 6.Dairede 2013/6236 esas sayıyla görülmektedir.

YENİMAHALLE İLÇESİ, BEŞTEPELER MAHALLESİ, AOÇ 2092/8 PARSELDEN GEÇEN YOL GÜZERGAHINA AİT PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE RED KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 gün ve 126 sayılı kararı ile onaylanan “Yenimahalle İlçesi, Beştepeler Mahallesi, AOÇ 2092/8 parselden geçen yol güzergahına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece davanın reddi kararı verildi.

Dava Ankara 6.İdare Mahkemesinde 2015/593 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ ADA PARSEL ÖLÇEĞİNDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DAVASINDA ARA KARAR

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 746 sayılı kararı ile tadilen onaylanan Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi 360, 364, 365, 366 adalar, 370 ada 5,6,7,8 ve 9 parseller, 362 ada 5,6,7 parseller, 363 ada 10, 11, 12 parseller, 368 ada 1, 10 parsellere dair 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada Danıştay, Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen plan iptaline ilişkin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığına ilişkin karar verdi.

Dava Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda 2015/4495 esas sayıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ, HALLAÇLI MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BAZI ALANLARIN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Hallaçlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7740 sayılı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Danıştay 6.Dairede 2015/6429 esas sayıyla görülmektedir.

ESKİŞEHİR YOLU GÜNEYİ TAPULAMA VE İMAR PARSELLERİNE İLİŞKİN DAVA USÜLDEN BOZMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2013 gün ve 746 sayılı kararı ile kabul edilen Eskişehir Yolu Güneyi Tapulama ve İmar Parsellerine ilişkin plan değişikliklerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada usulden bozma kararı verildi.

Dava Danıştay 6.Dairede 2014/2097 esas sayıyla görülmektedir.

VAN İLİ, ERCİŞ İLÇESİNDE ONAYLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

644 sayılı KHK uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 01.07.2013 tarih ve 9911 sayılı oluruyla onaylanan Van İli, Erciş İlçesi 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Van 3.İdare Mahkemesinde 2016/1498 esas sayıyla görülmektedir.

İMRAHOR VE KUSUNLAR CİVARINDA GERÇEKLEŞEN EMSAL ARTIŞINA YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2016 tarih ve 282 sayılı kararı ile onaylanan “İmrahor ve Kusunlar Civarı 1/25000 ölçekli nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı” işlemlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 7.İdare Mahkemesinde 2016/2426 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ LODUMLU MEVKİ MUHTELİF PARSELLERİ KAPSAYAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2016 gün ve 760 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Lodumlu Kd.276, 458, 474, 4757 ve 4759 parsellerin Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı Sınır ilanı”,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2016 gün ve 761 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Lodumlu Kd.276, 458, 474, 4757 ve 4759 parsellerde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği’”,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 762 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Lodumlu Kd. 276, 458, 474, 4757 ve 4759 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği”,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 762 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Lodumlu Kd. 276, 458, 474, 4757 ve 4759 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği”,

işlemlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 15.İdare Mahkemesinde 2016/2778 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ ETİ MAHALLESİ ADA-PARSELLERE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA PLAN İPTALİ KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2016 tarih 1180 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Eti Mahallesi 29228 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 3 nolu parseline ilişkin ise 1/1000 Uygulama İmar Planının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 3.İdare Mahkemesinde 2016/3438 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ 29339 ADA 1 NOLU PARSEL İLE 29342 ADA 5 NOLU PARSELDE 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA PLAN İPTALİ KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2016 gün ve 828 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi 29339 ada 1 nolu parsel ile 29342 ada 5 nolu parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 10.idare Mahkemesinde 2016/3491 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ ÇUKURAMBAR MAHALLESİ ÇUKURAMBAR 16124-16125 ADA NAZIM İMAR PLANLARININ İPTALİNE YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA PLAN İPTALİ KARARI

Çankaya İlçesi Çukurambar mahallesi 16124 ada 2, 3, 4 ve 16125 ada 2, 3 nolu parsellere ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 25.01.2016 tarih ve 2016/06 sayılı kararı ile onaylanan ve 30.01.2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği işleminin işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Danıştay 6.Dairede 2016/5955 esas sayıyla görülmektedir.

MAMAK İLÇESİ, KIZILCA SANAYİ SİTESİ VE ÇEVRESİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Mamak ilçesi, Kızılca Sanayi Sitesi ve Çevresine ilişkin; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2016 gün ve 420 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin ve 10.03.2016 gün ve 434 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 14.İdare Mahkemesinde 2017/447 esas sayıyla görülmektedir.

KEÇİÖREN İLÇESİ 90749 ADA 2 SAYILI PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İPTAL KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.11.2016 gün ve 2384 sayılı kararı ile onaylanan, 16.12.2016 gün ve 2520 sayılı kararı ile de askı itirazı sonucu tadil edilen “Keçiören İlçesi 90749 ada 2 sayılı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 18.İdare Mahkemesinde 2017/690 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ LODUMLU (BEYTEPE) KD.5466 NOLU PARSELE İLİŞKİN ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA KISMEN RED KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2016 gün ve 127    sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi Lodumlu (Beytepe) Kd.5466 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) sınırının”, “Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2016 gün ve 130 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi Lodumlu (Beytepe) Kd.5466 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının”, “Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2016 gün ve 129 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi Lodumlu (Beytepe) Kd.5466 nolu parsele ilişkin 1/25000, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerinin” öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece kısmen red kararı verildi.

Dava Ankara 11.idare Mahkemesinde 2017/854 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, YILDIZEVLER MAHALLESİNDE PARSEL ÖLÇEĞİNDE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin (ç) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca re’sen onaylanan “Çankaya ilçesi, Yıldızevler Mahallesi, 25362 ada 4 parsel ve tescile esas olmayan park alanlarına ilişkin (Eski 25362 ada 1 parsel) ilişkin hazırlanan 1/25000 Ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin” öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 4.İdare Mahkemesinde 2017/1038 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ ALACAATLI MAHALLESİ 63804 ADA 4,7 VE 11 SAYILI PARSELLERE İLİŞKİN ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2016 gün ve 903 sayılı kararıyla onaylanan “Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi 63804 ada 4,7 ve 11 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 7.İdare Mahkemesinde 2017/1137 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ LODUMLU MAHALLESİ 440-453 ADA PARSELLERE İLİŞKİN ONAYLANAN PLANLARA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA RED KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 gün ve 2067 sayılı kararı ile onaylanan, “Çankaya İlçesi, Lodumlu Mahallesi, 440-453 ada/parseller ile 29021/1 ve 28765/1 ada/parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği” öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada  ilgili mahkemece davanın reddine karar verildi.

Dava Ankara 2.İdare Mahkemesinde 2017/1353 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ 926 PARSELE İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN 1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DAVASINDA PLAN İPTALİ KARARI

Bakanlık makamınca 3194 saylı İmar Kanunun 9. Maddesi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin (ğ) bendi, uyarınca re’sen onaylanan ve 16.03.2017 tarihinde askıya çıkarılan Çankaya İlçesi 926 Parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 10.İdare Mahkemesinde 2017/1496 esas sayıyla görülmektedir.

YENİMAHALLE İLÇESİ GÖKSU KENTSEL DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROJE ALANI 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLAN REVİZYONU DAVASI KONUSUZ KALMA OLARAK KARARLAŞTIRILDI.

Ankara Büyükşehir Belediye Encümen’nin 31.05.2012 tarih ve 867 sayılı kararı ile onaylanan Göksu Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanında yer alan “63378 ada 1 ve 63345 ada 2 parsellerin parselasyon planı”nın uygulayıcı idari işlem olarak ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2012 gün ve 291 sayılı kararı ile onaylanan, “Yenimahalle İlçesi Göksu Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan revizyonu”nun düzenleyici idari işlem olarak öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada parselasyon plan değişikliklerinin yapılmasından ötürü konusuz kalma kararı verildi.

Dava Ankara 3.İdare Mahkemesinde 2017/1754 esas sayıyla görülmektedir.

ETİMESGUT İLÇESİ, 48303/1,2 VE 48304/1 ADA/PARSELLERE İLİŞKİN ONAYLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarih ve 741 sayılı kararı ile onaylanan “Etimesgut İlçesi, 48303/1,2 ve 48304/1 ada/parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ilişkin bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 2.İdare Mahkemesinde 2017/2628 esas sayıyla görülmektedir.

LODUMLU MAHALLESİ 29298 ADA 1 PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA PLAN İPTALİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2016 gün ve 1010 sayılı kararı ile onaylanan “Lodumlu Mahallesi 29298 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 9.İdare Mahkemesinde 2017/2750 esas sayıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCAŞAR MAHALLESİ 123561 ADA 1 PARSELDE 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2017 gün ve 1253 sayılı kararı ile onaylanan, “Gölbaşı İlçesi Kızılcaşar Mahallesi 123561 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”, işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 5.İdare Mahkemesinde 2017/2795 esas sayıyla görülmektedir.

KEÇİÖREN İLÇESİ 90749 ADA 2 SAYILI PARSELDE ONAYLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE PLAN İPTALİ KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2017 gün ve 598 sayılı kararı ile onaylanan Keçiören İlçesi 90749 ada 2 sayılı parselde “1/5000 ölçekli nazım imar” ve “1/1000 ölçekli uygulama imar planı” değişiklikleri işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 18.İdare Mahkemesinde 2017/3134 esas sayıyla görülmektedir.

KEÇİÖREN İLÇESİ 90749 ADA 2 SAYILI PARSELDE ONAYLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE PLAN İPTALİ KARARI

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2017 gün ve 1270 sayılı kararı ile onaylanan Keçiören İlçesi 90749 ada 2 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 18.İdare Mahkemesinde 2017/3141 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, GÜNEYPARK (MÜHYE 902 PARSEL) İLİŞKİN ONAYLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.08.2017 tarih ve 1721 sayılı kararı ile onaylanan; Çankaya İlçesi, (mülga Mühye 902 parsel) Güneypark’ a ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları değişikliklerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline, karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 5.İdare Mahkemesinde 2017/3199 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ ÇAYYOLU 913 NOLU PARSELE İLİŞKİN ONAYLANAN İMAR PLANLARINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA PLAN İPTALİ KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 777 sayılı kararı onaylanan ve sonrasında 12.05.2017 gün 976 sayılı kararı ile kısmen değiştirilerek son halini alan Çankaya İlçesi Çayyolu 913 nolu parsele ilişkin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 1/1000 ölçekli imar planının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 4.İdare Mahkemesinde 2017/3272 esas sayıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCAŞAR MAHALLESİ 123561 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN ONAYLANAN İMAR PLANLARINA YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2017 gün ve 2084 sayılı kararı ile onaylanan, “Gölbaşı İlçesi Kızılcaşar Mahallesi 123561 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği”, işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 5.İdare Mahkemesinde 2018/628 esas sayıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ 28381 VE 26246 ADALAR ÖZELİNDE ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisinin 14.06.2017 tarih ve 1278 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi 28381 ve 26246 adalar arasında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ve dayanağı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisinin 13.05.2016 tarih ve 963 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 4.İdare Mahkemesinde 2018/689 esas sayısıyla görülmektedir.

KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KARACAÖREN ETABI 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA SÜREAŞIMI KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2018 tarih ve 293 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Karacaören Etabı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği işlemlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada  süreaşımından red kararı verildi.

Dava Ankara 12.İdare Mahkemesinde 2018/1270 esas sayıyla görülmektedir.

YENİ AÇILAN;

Ankara kent gündeminin önemli bir kısmını planlamanın bilimsel, teknik ve hukuki ilkelerine aykırı plan değişiklikleri oluşturmaktadır. Gerek üst ölçekli plana, gerek planlama tekniğine, gerekse planlama mevzuatına aykırı plan ve plan değişiklikleri, ölçeği, hizmet ettiği/ etkilediği alan ile “emsal oluşturma niteliği”, kamu yararı ve şehircilik ilkeleri bağlamında değerlendirilerek 2018 Haziran ayında yargıya taşınmıştır.

 1. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2018 gün ve 407 sayılı kararı ile onaylanan, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi Afet Riskli Alana (Şirindere Vadisi) ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ,
 2. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2018 gün ve 303 sayılı kararı ile onaylanan, Mamak İlçesi, Üreğil Mahallesi 39660, 39661, 39663, 39664, 39665, 39666 ve 51966 adalar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Mamak Belediye Meclisi’nin 05.01.2018 gün ve 52 sayılı kararı ile uygun görülen Mamak İlçesi Üreğil Mahallesi 39660 ada 2-3-4-5, 39661 ada 2-3, 51966 ada 2, 39663 ada 1-2-3, 39664 ada 1-2-3, 39665 ada 1 ve 39666 ada 1-2 nolu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
 3. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2017 gün ve 216 sayılı kararı ile onaylanan, “Mamak İlçesi, Kıbrıs Mahallesi Güvercinlik Devlet Ormanı hattında kalan imar adalarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ,
 4. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın, “Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Akköprü Mahallesi, 5050 ada 4 parsel, 1768 ada 82, 83, 84, 85, 86 parseller ve 6243 ada 2 parsel ile Varlık Mahallesi, 6250 ada 1 ve 2 parsellerde bulunan toplam 136.126,44 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki binaların (bir bütün halinde) Özelleştirme İhalesi” işine ilişkin ihaleye çıkma kararının ve ihale ilanı,
 5. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 476 sayılı kararı ile onaylanan “Mamak İmrahor 13618 ada 4 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ,
 6. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 gün ve 458 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi 29096 ada 10 nolu parsel ve güneyindeki park alanına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı ,
 7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 13.03.2018 tarih ve 45289 sayılı oluru ile 644 sayılı KHK’nın 13/A maddeleri uyarınca onaylanan, “Ankara İli Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların kısmen kabulü ve reddine ilişkin itiraz değerlendirmesi ile bu kapsamda yapılan değişikliklerin” ,
 8. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2018 tarih ve 414 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Karacaören Etabı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ,
 9. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2018 gün ve 300 sayılı kararı ile onaylanan Göksu KDGPA sınırları içinde kalan 63933 ada 1 parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ,
 10. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 497 sayılı kararı ile onaylanan “Yenimahalle İlçesi, Çamlıca Mahallesi Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı Revizyonuna ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” değişikliği,
 11. Ankara Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan Ankapark’ın işletmeye verilmesi işine ilişkin ihaleye çıkma kararının ve ihale ilanının ve bu ihalenin dayanağı 14.06.2018 tarih ve 1005 sayılı Encümen kararı,
 12. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2018 gün ve 425 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı, Etimesgut ve Sincan İlçeleri kapsamında, Güneybatı Ankara Planlama bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu” ,

işlemlerinin iptali için dava açılmıştır.

Önceki Derleme

Sonraki Derleme

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.