skincare by alana coupon code araniella cucurbitina giftig kms tools coupon metro centre gift vouchers online style j denim skirts coupons

EYLÜL’18 YARGI GÜNDEMİ

ALACAATLI MAHALLESİ 61061/1, 44551/5 ADA PARSELLERE İLİŞKİN HAZIRLANAN PLANLARA AÇTIĞIMIZ DAVADA BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2015 gün ve 2054 sayılı kararı ile onaylanan, “Çankaya İlçesi, Alacaatlı mahallesi 61061/1, 44551/5 ada parsellerde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline, karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davanın bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 13. İdare Mahkemesi’nde 2016/770 esas sayısıyla görülmektedir.

İMRAHOR 1. VE 2. ETAP KDGPA SINIRLARI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PLAN REVİZYONLARINA İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA  BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 tarih 268 sayılı kararı ile onaylanan “Mühye, Karataş, Y.İmrahor Mahallelerini kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”,

“Çankaya ve Mamak ilçeleri Mühye, Karataş, İmrahor 1. ve 2. Etap KDGPA sınırları” dâhilindeki Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 tarih 273 sayılı kararı ile onaylanan “İmrahor Vadisi ve Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu”,

“Çankaya ve Mamak ilçeleri Mühye, Karataş, İmrahor 1. ve 2. Etap KDGPA sınırları” dâhilindeki Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 tarih 278 sayılı kararı ile onaylanan “İmrahor Vadisi ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu”

işlemlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davanın bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 2. İdare Mahkemesi’nde 2016/2790 esas sayısıyla görülmektedir.

TEMAPARK-İVEDİK METRO İSTASYONU TELEFERİK HATTINA İLİŞKİN HAZIRLANAN PLANA AÇTIĞIMIZ DAVADA BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2016 gün ve 654 sayılı kararı ile onaylanan “Yenimahalle İlçesi Temapark-İvedik Metro İstasyonu Teleferik Hattı 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri” işlemlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davanın bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 13. İdare Mahkemesi’nde 2016/3036 esas sayısıyla görülmektedir.

YILDIZEVLER MAHALLESİ 25362 ADA 1 NOLU PARSELDE HALİ HAZIRDA VERİLMİŞ OLAN İNŞAAT RUHSATININ VE FAALİYETLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA RUHSAT YÖNÜNDEN ALEYHİMİZE BOZMA KARARI VERİLDİ

644 s. KHK hükümleri kapsamında bakanlık makamının 12.11.2013 tarih ve 17576 sayılı olurları ile tadilen re’sen onaylanan; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yıldızevler Mahallesi, 25362 ada, 1 no.lu parselde 10.609 m2 alanın “Konut+ticaret” ve “park alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin düzenleyici idari işlem olarak, ​söz konusu parselde hali hazırda verilmiş olan inşaat ruhsatının ve inşaat faaliyetine izin verilmesine ilişkin idari işlemin uygulayıcı idari işlem olarak, öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ruhsat yönünden aleyhimize bozma kararı verildi.

Dava Danıştay 6. Daire’de 2016/9106 esas sayısıyla görülmektedir.

KOPARAN MAHALLESİ MUHTELİF PARSELLERE İLİŞKİN HAZIRLANAN PLANLARA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 151 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı İlçesi, Koparan Mahallesi tp.289, 290, 296, 300, 320, 321 ve 739 sayılı parsellere ait 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde 2017/1236 esas sayısıyla görülmektedir.

GÖKSU KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANINA İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2011 gün ve 250 sayılı kararı ile onaylanan “Göksu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliklerinin” uygulayıcı idari işlem olarak ve söz konusu meclis kararının dayanağı olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin “Göksu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı”nı onayladığı 16.09.2005 gün ve 2532 sayılı kararının düzenleyici idari işlem olarak öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 8. İdare Mahkemesi’nde 2017/1523 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ DODURGA VE ALACAATLI MAHALLELERİ İLE İNCEK MAHALLESİ İNCEK ETABINA İLİŞİKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İMAR DURUMLARININ 2015 YILI ÖNCESİ İLK PLANA DÖNÜLMEK SURETİYLE KONUSUZ KALMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 152 sayılı kararıyla onaylanan ve 12.05.2017 gün ve 1018 sayılı kararıyla askıdaki itirazların değerlendirilmesiyle kesinleşen Çankaya İlçesi Dodurga ve Alacaatlı Mahalleleri ve Gölbaşı İlçesi İncek Mahallesi İncek Etabına ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada onaylı kısmının fiziki konum gerekse imar durumlarının 2015 yılı öncesi ilk plana dönülmek suretiyle konut ve konut+ticaret alanı yapı yoğunluklarının bu kararlar öncesindeki “E:0.30 ve E:0.50” yapı yoğunluklarına döndürülmesine ve plan notlarının güncellenmesine karar verilmiş olup, bu nedenle dava hakkında karar vermesine yer olmadığı kanaatine varılmıştır.

Dava Ankara 16. İdare Mahkemesi’nde 2017/3155 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ 29334 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2017 tarih ve 363 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi 29334 ada 1 parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 14. İdare Mahkemesi’nde 2017/3254 esas sayısıyla görülmektedir.

YENİ MAMAK KGDPA GÜNEY 10. ETABA İLİŞKİN HAZIRLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİŞRKİŞİ RAPORUNDA ALEYHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2017 gün ve 1680 sayılı kararı ile onaylanan Mamak İlçesi “Yeni Mamak KDGPA Güney 10.Etap 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği” ile 15.08.2017 gün ve 1682 sayılı kararı ile onaylanan, “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) Güney 10.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planları değişikliği” işlemlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada bilirkişi raporunda aleyhimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde 2017/3503 esas sayısıyla görülmektedir.

ALTINDAĞ İSKİTLER MİA KDGPA 1. ETAP II. KISIM ALANINA İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Altındağ İskitler MİA KDGPA I.Etap II.Kısım alanına ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 günlü ve 1294 sayılı kararı ile onanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının ve 14.07.2017 günlü ve 1443 sayılı kararı ile onanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 12. İdare Mahkemesi’nde 2018/311 esas sayısıyla görülmektedir.

90 HEKTARLIK İNCEK ETABINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞİKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İMAR DURUMLARININ 2015 YILI ÖNCESİ İLK PLANA DÖNÜLMEK SURETİYLE KONUSUZ KALMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 152 sayılı kararıyla onaylanan 90 hektarlık İncek Etabına ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada onaylı kısmının fiziki konum gerekse imar durumlarının 2015 yılı öncesi ilk plana dönülmek suretiyle konut ve konut+ticaret alanı yapı yoğunluklarının bu kararlar öncesindeki “E:0.30 ve E:0.50” yapı yoğunluklarına döndürülmesine ve plan notlarının güncellenmesine karar verilmiş olup, bu nedenle dava hakkında karar vermesine yer olmadığı kanaatine varılmıştır.

Dava Ankara 16. İdare Mahkemesi’nde 2018/826 esas sayısıyla görülmektedir.

ALACAATLI MAHALLESİ 60875/1,2 – 60876/1,2,3 SAYILI PARSELLERE İLİŞKİN PLANLARA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLK İMAR PLANINA DÖNÜLMEK SURETİYLE KONUSUZ KALMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 gün ve 1438 sayılı kararı ile onaylanan, 15.08.2017 gün ve 1733 sayılı kararı ile tadil edilen; Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi 60875/1,2 – 60876/1,2,3 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 KDGPA sınırı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilk imar planına döndürülmesine ilişkin karar alındığı, dolayısıyla dava konusu edilen değişikliklere ait düzenlemelerin yürürlükten kaldırıldığı anlaşıldığından konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine olanak bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

Dava Ankara 8. İdare Mahkemesi’nde 2018/1852 esas sayısıyla görülmektedir.

YENİ AÇILAN;

Ankara kent gündeminin önemli bir kısmını planlamanın bilimsel, teknik ve hukuki ilkelerine aykırı plan değişiklikleri oluşturmaktadır. Gerek üst ölçekli plana, gerek planlama tekniğine, gerekse planlama mevzuatına aykırı plan ve plan değişiklikleri, ölçeği, hizmet ettiği/ etkilediği alan ile “emsal oluşturma niteliği”, kamu yararı ve şehircilik ilkeleri bağlamında değerlendirilerek 2018 Eylül ayında yargıya taşınmıştır.

 1. 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca re’sen onaylanan, “Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi 29101 ada 27 ve 28 nolu parseller ile 29102 ada 6,7 ve 8 nolu parsellere ilişkin olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi”,
 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca re’sen onaylanan “Ankara ili, Kahramankazan İlçesi, Satıkadın ve Kayı Mahalleleri sınırları içerisinde kalan yaklaşık 52,3 hektarlık, 6306 sayılı Kanun kapsamında, Bakanlar Kurulu Kararı ile “Riskli Alan” ilan edilen alan dahilinde bulunan 49,89 hektarlık alana ilişkin, 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”,
 3. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 gün ve 853 sayılı kararı ile onaylanan “Etimesgut İlçesi, Yapracık Mahallesi 714 sayılı parsele ilişkin KDGPA Sınırı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri”,
 4. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 günlü ve 844 sayılı kararı ile onanan “Altındağ İlçesi, Karapürçek Mahallesi Uzunburun Mevkiine ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” ile “Altındağ Belediye Meclisinin 03.04.2018 gün ve 176 sayılı kararıyla uygun görülerek yine 844 sayılı meclis kararı ile onaylanan Karapürçek Mahallesi Uzunburun Mevkiine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”,
 5. Altındağ İlçesi, Beşikkaya Feridun Çelik Mahallelerinde 22.04.2013 gün ve 2013/4654 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Riskli Alan” olarak belirlenen alanda bulunan 24542 ve 24545 adalara ilişkin olarak Altındağ Belediyesince hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilerek onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri,
 6. 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca re’sen onaylanan “Ankara ili, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi 29099 ada 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”,
 7. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2018 tarih ve 1028 sayılı kararı ile onaylanan “Mamak İmrahor 52487 ada 1, 52488 ada 1 ve 52489 ada 3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişiklikleri,
 8. Ankara Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan Ankapark’ın işletmeye verilmesi işine ilişkin 20.09.2018 tarihli ihalenin ve 2577 s. Kanunun 7/4. Maddesi uyarınca ihalenin dayanağı olan Belediye Encümen kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben iptali ile dava konusu işlemlerin dayanağı olan 7144 sayılı Kanunun 3. maddesi’nin Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi,
 9. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2018 tarihli ve 1024 sayılı kararı ile onaylanan, “Gölbaşı İlçesi Kızılcaşar Mahallesi 123561 ada 1 parsel ve tp. 674 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
 10. Yenimahalle İlçesi, 64414/1, 64415/1 ve 64416/1 sayılı parsellere ilişkin; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 gün ve 2458 sayılı kararı ile kabul edilen ve askıdaki itirazların değerlendirilmesi sonucunda 12.06.2018 gün ve 991 sayılı kararı ile onaylanarak kesinleşen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin, ve ayrıca Yenimahalle Belediyesi tarafından söz konusu parsellere yönelik düzenlenen 21.09.2017 tarih ve 368 sayılı, 30.09.2017 tarih ve 456 sayılı ve 21.09.2017 tarih ve 367 sayılı yapı ruhsatlarının iptaline ilişkin,
 1. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2018 gün ve 1023 sayılı kararı ile tadilen onaylanan “Etimesgut İlçesi, Eryaman Mah. 18498 ada 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2018 gün ve 1021 sayılı kararı ile onaylanan “Etimesgut İlçesi, Eryaman Mah. 18498 ada 7 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri”,

işlemlerinin iptali için dava açılmıştır.

Önceki Derleme

Sonraki Derleme

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.