trondheim kommune eiendomsavgift gift ideas for daughter turning 22 sportstek coupon code realdose nutrition coupon code morchel pilz giftig

EKİM’18 YARGI GÜNDEMİ

MAMAK İLÇESİ, KIZILCA, GÖKÇEYURT VE ORTAKÖY MAHALLELERİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN PLANLARA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2015 gün ve 1427 sayılı kararı ile onaylanan, Mamak İlçesi, Kızılca, Gökçeyurt ve Ortaköy Mahallesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve bu değişikliğe yasal askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların kısmen kabulüne ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2016 gün ve 652 sayılı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davanın bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde 2016/3491 esas sayısıyla görülmektedir.

PARSEL ÖLÇEĞİNDE YAPILAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2016 tarih ve 1016 sayılı kararı onaylanan, “Çankaya İlçesi, Beytepe Mahallesi, 28763 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davanın bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 14. İdare Mahkemesi’nde 2016/3574 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, ÇUKURAMBAR MAHALLESİ MUHTELİF PARSELLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca re’sen onaylanan, “Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesi, 27035 ada 3, 4, 5 ve 6 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davanın bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 8. İdare Mahkemesi’nde 2016/5564 esas sayısıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ, HALAÇLI-VELİHİMMETLİ-ÇAYIRLI, ETİMESGUT İLÇESİ FEVZİYE MAHALLELERİ 4 ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANINA YÖNELİK AÇTIĞIMIZ DAVADA PLAN İPTALİ KARARI VERİLDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2015 gün ve 2436 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı İlçesi, Halaçlı-Velihimmetli-Çayırlı, Etimesgut İlçesi Fevziye Mahalleleri 4 Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

Dava Ankara 14. İdare Mahkemesi’nde 2017/136 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ ALACAATLI MAHALLESİ 63804 ADA 4,7 VE 11 SAYILI PARSELLERE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2016 gün ve 903 sayılı kararıyla onaylanan “Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi 63804 ada 4,7 ve 11 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 7.  İdare Mahkemesi’nde 2017/1137 esas sayısıyla görülmektedir.

MAMAK GÜNEYDOĞU ANKARA KENTSEL GELİŞİM ALANINA İLİŞKİN ONAYLANAN PLANLARA AÇMIL OLDUĞUMUZ DAVADA PLAN İPTALİ KARARI VERİLDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2015 gün ve 926 sayılı kararı ile “Mamak İlçesi Güneydoğu Ankara Kentsel Gelişim Alanı II. Etap Nazım ve Uygulama İmar planı değişikliği”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 7.  İdare Mahkemesi’nde 2017/2470 esas sayısıyla görülmektedir.

ODTÜ-EYMİR GÖLÜ BAĞLANTISI İÇİN HAZIRLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakanlık Makamının 19.06.2017 tarihli ve 7165 sayılı Olur’u ile 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesine göre tadilen onaylanan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Turan Güneş Bulvarı- Çevre Yolu Bağlantısı 1/25000 ölçeli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve ilave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 13.  İdare Mahkemesi’nde 2017/2598 esas sayısıyla görülmektedir.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YILLARCA HİZMET VERDİĞİ TAŞINMAZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVAYA AİT BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ALEYHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ.

3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin (ç) bendi uyarınca re’sen onaylanan Çankaya İlçesi, “Kızılay Mahallesi, 1173 ada 32 nolu parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davaya ait bilirkişi raporunda aleyhimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 16.  İdare Mahkemesi’nde 2017/2856 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA MÜHYE 902 PARSELE İLİŞKİN İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA PLAN İPTALİ KARARI VERİLDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.08.2017 tarih ve 1721 sayılı kararı ile onaylanan; Çankaya İlçesi, (mülga Mühye 902 parsel) Güneypark’ a ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları değişikliklerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline, karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu planların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 17.  İdare Mahkemesi’nde 2017/3199 esas sayısıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCAŞAR MAHALLESİ 112196 ADA MUHTELİF PARSELLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA KONUSUZ KALMA KARARI VERİLDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2017 tarih ve 1732 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı İlçesi, Kızılcaşar Mahallesi 112196 ada 2,3,8,10,11,12 nolu parsellere ait 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada söz konusu alana ilişkin Ankara 11. İdare Mahkemesi’nce 29.06.2018 tarih, E:2017/3277 ve K:2018/1473 sayılı iptal kararından dolayı, dava konusunun kalmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Dava Ankara 11.  İdare Mahkemesi’nde 2017/3316 esas sayısıyla görülmektedir.

BEYTEPE 28636 ADA VE MUHTELİF PARSELLER NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANININ İPTALİNE YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA KONUSUZ KALMA KARARI VERİLDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2017 tarih 1386 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi 28636, 28637, 28638, 28639, 28640, 28641, 28642, 28647, 28649, 28650, 28651, 28652, 28653, 28654, 28655, 28656, 28657, 28662, 28665, 28666, 28667, 28668, 28669, 28670, 28672, 28694, 28671/1 ada/parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliklerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili meclis kararına yapılan itirazlar neticesinde dava konusu Meclis kararı iptal edilerek önceki imar duruma dönülmesi yönünde 15.12.2017 tarih ve 2470 sayılıyla yeni bir Meclis Kararı alındığının belirtildiği, bu kapsamda davanın konusu kalmadığına karar verildi.

Dava Ankara 17.  İdare Mahkemesi’nde 2018/86 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ ÇUKURAMBAR MAHALLESİ 16124 VE 16125 ADALARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA EHLİYET YÖNÜNDEN RED KARARI VERİLDİ.

Çankaya İlçesi Çukurambar Mahallesi 16124 ada 2, 3, 4 ve 16125 ada 2, 3 nolu parsellere ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 25.01.2016 tarih ve 2016/06 sayılı kararı ile onaylanan ve 30.01.2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 1/1000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin düzenleyici idari işlem olarak,  söz konusu parsellerde hali hazırda verilmiş olan 07.12.2016 tarih ve 530/16-B2 nolu inşaat ruhsatının ve inşaat faaliyetine izin verilmesine ilişkin idari işlemin uygulayıcı idari işlem olarak, öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ehliyet yönünden red kararı verildi.

Dava Danıştay 6. Daire’de 2018/1341 esas sayısıyla görülmektedir.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN İPTALİNE YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİMİZ REDDEDİLDİ.

08.06.2018 tarih ve 30445 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin; 4. Maddenin (d), (i) (z), (bb), (cc), (çç), (jj), (yy), (zz), (ddd), (iii), (kkk), (rrr), (yyy), (aaaa), (eeee), (hhhh), (zzzz), (öööö), (pppp), (rrrr), (bbbbb), (ggggg), bendlerinin, 5. Maddenin (1) (2), (5),(8), (16) ve (17) fıkraları; 6. maddenin 4. Fıkrasının ç bendi; 7. Maddenin (1) fıkra (ç), (g), (h) ve (ı) bendlerinin, 8. Maddenin (1) ve (6)  fıkralarının, 10. Maddenin (3) fıkrasının (b) bendinin, 11. Maddenin,  13. maddenin 2. Fıkrası, 16. maddenin 2. Fıkrasının b bendi, 18. Maddenin (1), (2), (3) ve (6)  fıkrasının, 19. Maddenin (1) fıkrası (a), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bendlerinin, 20., 22. Ve 42. Maddelerin, 52. Maddenin (1) fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e)  bendlerinin, 54. maddenin 7. Fıkrasının, 54. maddenin 8. Fıkrasının, 56. maddenin 8. Fıkrasının, 57. Maddenin 18. , 19. 20. Ve 21 Fıkralarının, 57. Maddenin 23. Fıkrasının, 59. maddenin 1. Fıkrasının, 59. maddenin 2. Fıkrasının, 59. maddenin 3. Fıkrasının, 62. Maddenin (1) fıkrasının, 63. maddenin, 64. maddenin 12. Fıkrasının, 66. ve 68. Maddelerin, 69. maddenin 4. Fıkrasının, öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada yürütmeyi durdurma talebimiz reddedildi.

Dava Ankara 17. İdare Mahkemesi’nde 2018/1456 esas sayısıyla görülmektedir.

ANKAPARK İHALESİNE İLİŞKİN KAMUYU ZARARA UĞRATMA NEDENİYLE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANI MELİH GÖKÇEK VE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA TUNA HAKKINDA YAPTIĞIMIZ SUÇ DUYURUSUNDA TALEBİLMİZ İŞLEME KONULMADAN REDDEDİLMİŞTİR.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 2018/168390 sayılıyla görülmektedir.

YENİ AÇILAN;

Ankara kent gündeminin önemli bir kısmını planlamanın bilimsel, teknik ve hukuki ilkelerine aykırı plan değişiklikleri oluşturmaktadır. Gerek üst ölçekli plana, gerek planlama tekniğine, gerekse planlama mevzuatına aykırı plan ve plan değişiklikleri, ölçeği, hizmet ettiği/ etkilediği alan ile “emsal oluşturma niteliği”, kamu yararı ve şehircilik ilkeleri bağlamında değerlendirilerek 2018 Eylül ayında yargıya taşınmıştır.

  1. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2018 gün ve 1025 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı İlçesi, Yavuz Sultan Selim Toplu Konut Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu”
  2. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2018 tarih ve 1033 sayılı kararı ile onaylanan Bölge Kat Nizamı ve Benzer Planlı Alanlarda yapılacak uygulamalara ilişkin hüküm ilavesi,
  3. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2018 gün ve 1032 sayılı kararı ile güncellenen “1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planındaki Kırsal Alanlarla İlgili Hükümler”,
  4. Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.06.2018 tarih ve 3302 sayılı Kararı doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi, uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca re’sen onaylanan “Ankara ili, Altındağ İlçesi, Eti Mahallesi, 29216 ada 2 ve 19 parseller ile Çankaya İlçesi, Eti Mahallesi 29216 ada 10, 11, 12, 16 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”,
  5. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 gün ve 950 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi 44551/5, 61061/1, 64150/2 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,
  6. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 1169 sayılı kararı ile tadilen onaylanan, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi Afet Riskli Alana (Şirindere Vadisi) ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  7. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2018 gün ve 1198 sayılı kararı ile onaylanan “Etimesgut İlçesi, 8737 ada 6 parsel ve Göksu 63357 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”,
  8. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 gün ve 1197 sayılı kararı ile onaylanan, “Yenimahalle Ergazi Mahallesi 64364 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”,

işlemlerinin iptali için dava açılmıştır.

Önceki Derleme

Sonraki Derleme

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.