barnes and noble gift card coupon codes gifte kjole saporito marietta coupon koraalduivel giftig loreal preference printable coupon 2012

EKİM’17 YARGI GÜNDEMİ

MESNETSİZ BİR ŞEKİLDE YAPILAŞMA YOĞUNLUĞU ARTTIRILAN ALACAATLI MAHALLESİ 63877-63876 ADALARA İLİŞKİN ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.04.2014 gün ve 692 sayılı kararı ile onaylanan, Yenimahalle (Çankaya) İlçesi 63877 ada 1-2 ve 63876 ada 1-6 parsellerde (eski 44847 ada 12 parsel) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davanın bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde 2014/2171 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, 5708 ADA 65 NOLU PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA BOZMA KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca 19.03.2013 gün ve 10017 sayılı Makam Oluru ile onaylanan, Çankaya İlçesi, 5708 ada 65 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada, ilgili mahkemece karar bozma kararı verildi.

Dava Danıştay 6. Daire’de 2016/4624 esas sayısıyla görülmektedir.

KUZEY ANKARA GİRİŞİ KARACAÖREN ETABINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVANIN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2016 gün ve 717 sayılı kararıyla askıya yapılan itirazların kabulüyle tekrar askıya çıkan Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Karacaören Etabına ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 718 sayılı kararıyla askıya yapılan itirazların kabulüyle tekrar askıya çıkan Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Karacaören Etabına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davanın bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde 2014/2171 esas sayısıyla görülmektedir.

YENİMAHALLE İLÇESİ, ORMAN ÇİFTLİĞİ MAHALLESİ, 13784 ADA 3 PARSELE İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVANIN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ALEYHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

644 sayılı KHK’nin 2(ğ) bendi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından re’sen onaylanan ” 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” tekliflerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davanın bilirkişi raporunda aleyhimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 12. İdare Mahkemesi’nde 2016/4112 esas sayısıyla görülmektedir.

ANKARA VADİLER SİSTEMİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLAN İMRAHOR VADİSİ ÜZERİNDE ALANIN DOĞAL NİTELİĞİNİ BOZACAK YAPILAŞMA KARARLARINA ESAS HAZIRLANAN RUHSATLARIN İPTALİNE DAİR AÇTIĞIMIZ DAVADA, SÖZ KONUSU RUHSATLARIN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 2016/1922 E., 2016/1554 K. sayılı dilekçenin reddi kararına istinaden; 29903 ada 10 parsele ilişkin olarak verilmiş, 12.01.2015 tarih ve 2-11/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-12/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-13/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-14/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-15/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-36/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-37/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-38/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-39/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-40/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-41/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-42/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-53/2015 sayılı, ​sayılı yapı ruhsatlarının; öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline, karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada söz konusu ruhsatların iptaline karar verildi.

Dava Ankara 12. İdare Mahkemesi’nde 2016/3339 esas sayısıyla görülmektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM AÇISINDAN ÖNCELİK TANIMAYAN VE DOĞAL YAPISI İTİBARİYLE KORUNMASI GEREKEN ALANLARA İLİŞKİN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE PROJE GELİŞİM ALANI KARARINA İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVALAR İLGİLİ MAHKEMECE REDDEDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.07.2010 gün ve 2196 sayılı kararı ile onaylanan “1/5000 Ölçekli Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı”nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline, Dava konusu Belediye Meclisi Kararı’nın dayanağı olan 5393 s. Belediye Kanunu’nun (5998 s. Kanunla değişik) 73. maddesinin Anayasa’ya Aykırılığına ilişkin iddiamızın Anayasa Mahkemesi’ne iletilmesi talebiyle açmış olduğumuz dava ilgili mahkemece reddedildi.

Dava Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde 2012/1196 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, 28944/1, 28936/1, 28946/1, 28947/1 VE 28948/1 ADA PARSELLERDE KDGPA SINIRI ONAYLANMASINA İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA İTİRAZ EDE DAVALI İDARENİN TALEBİ KABUL EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih ve 177 sayılı kararı ile, “Çankaya İlçesi, 28944/1, 28936/1, 28946/1, 28947/1 ve 28948/1 ada parsellerde KDGPA sınırı onaylanması” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada yürütmeyi durdurma kararına itiraz ede davalı idarenin talebi kabul edildi.

Dava Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde 2015/2704 esas sayısıyla görülmektedir.

MÜHYE GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİNE İLİŞKİN ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVANIN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 01.09.2016 tarih ve 3996  Başkanlık Olur’u ile onaylanan, 06.10.2016 tarih ve 4512 sayılı Başkanlık Olur’u ile itirazların reddedilmesi sonucunda kesinleşen; Çankaya İlçesi Mühye Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı işlemlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline, karar verilmesi talebidir.

Dava Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde 2017/1011 esas sayısıyla görülmektedir.

YENİ AÇILAN;

Ankara kent gündeminin önemli bir kısmını planlamanın bilimsel, teknik ve hukuki ilkelerine aykırı plan değişiklikleri oluşturmaktadır. Gerek üst ölçekli plana, gerek planlama tekniğine, gerekse planlama mevzuatına aykırı plan ve plan değişiklikleri, ölçeği, hizmet ettiği/ etkilediği alan ile “emsal oluşturma niteliği”, kamu yararı ve şehircilik ilkeleri bağlamında değerlendirilerek 2017 Ekim ayında yargıya taşınmıştır.

  1. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2017 gün ve 1275 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi 27462/2 ve 27465/1 ada parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisinin 14.06.2017 tarih ve 1278 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi 28381 ve 26246 adalar arasında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ve dayanağı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisinin 13.05.2016 tarih ve 963 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği,
  3. 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin (ç) bendi uyarınca re’sen onaylanan Çankaya İlçesi, “Kızılay Mahallesi, 1173 ada 32 nolu parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi,
  4. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2017 t. ve 116 s. kararı ile onaylanan, “1/100 000 ölçekli 2038 yılı Ankara Çevre Düzeni Planı”na ilan-askı sürecinde yapılan itirazları değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2017 t. ve 1002 s. kararı ile onaylı “1/100 000 ölçekli 2038 yılı Ankara Çevre Düzeni Planı Değişiklikleri”

 İşlemlerinin iptali için dava açılmıştır.

Önceki Derleme

Sonraki Derleme

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.