mcdonalds coupons 2013 ontario best gift for potential girlfriend easyblog coupon send gift vouchers to pakistan gift wrapped wine

AĞUSTOS’18 YARGI GÜNDEMİ

YAKACIK KÖYÜ PARK ALANININ BÜYÜKŞEHİR BELESİYESİ BÖLGE PARK ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA BOZMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 gün ve 1387 sayılı kararı ile onaylanan, “Yenimahalle İlçesi, Yakacık Köyü, 559888 m2 yüzölçümlü Park Alanının Büyükşehir Belediyesi Bölge Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada, ilgili mahkemece lehimizde bozma kararı verildi.

Dava Danıştay 6. Daire’de 2014/3570 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ LODUMLU KD.276, 458, 474, 4757 VE 4759 PARSELLERİN KENTSEL DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROJE ALANINA İLİŞKİN HAZIRLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA EK RAPOR KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2016 gün ve 760 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Lodumlu Kd.276, 458, 474, 4757 ve 4759 parsellerin Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı Sınır ilanı”,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2016 gün ve 761 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Lodumlu Kd.276, 458, 474, 4757 ve 4759 parsellerde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği’”,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 762 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Lodumlu Kd. 276, 458, 474, 4757 ve 4759 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği”,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 762 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Lodumlu Kd. 276, 458, 474, 4757 ve 4759 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği”,

işlemlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkeme aynı bilirkişi heyetinden ek rapor talebinde bulundu.

Dava Ankara 15. İdare Mahkemesi’nde 2016/2778 esas sayısıyla görülmektedir.

YENİ MAMAK KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 7. ETABINA İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVA REDDEDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 gün ve 2036 sayılı kararıyla onaylanan “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 7.Etabı kapsamında bulunan 52262 ada 1 ve 52259 ada 1 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin” öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz dava ilgili mahkemece reddedildi.

Dava Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde 2017/300 esas sayısıyla görülmektedir.

ETİMESGUT İLÇESİ, 48303/1,2 VE 48304/1 ADA/PARSELLERE İLİŞKİN HAZIRLANAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarih ve 741 sayılı kararı ile onaylanan “Etimesgut İlçesi, 48303/1,2 ve 48304/1 ada/parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 2. İdare Mahkemesi’nde 2017/2628 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ 29903 ADA 10 PARSELE İLİŞKİN OLARAK VERİLMİŞ YAPI RUHSATLARININ İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE EHLİYET YÖNÜNDEN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 2016/1922 E., 2016/1554 K. sayılı dilekçenin reddi kararına istinaden; ​​29903 ada 10 parsele ilişkin olarak verilmiş; 12.01.2015 tarih ve 2-11/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-12/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-13/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-14/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-15/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-36/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-37/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-38/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-39/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-40/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-41/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-42/2015 sayılı, 12.01.2015 tarih ve 2-53/2015 sayılı, ​sayılı yapı ruhsatlarının; öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline, karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece ehliyet yönünden davanın reddine karar verildi.

Dava Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nde 2017/3657 esas sayısıyla görülmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan Ankapark’ın işletmeye verilmesi işine ilişkin ihaleye çıkma kararının ve ihale ilanının ve bu ihalenin dayanağı 14.06.2018 tarih ve 1005 sayılı Encümen kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben iptali ile dava konusu ihale işleminin ve ihaleye çıkış kararının dayanağı olan 7144 sayılı Kanunun 3. maddesi’nin Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi talebiyle açılan davada ilgili mahkemece davanın ehliyet yönünden reddine karar verildi.

Dava Ankara 13. İdare Mahkemesi’nde 2018/1407 esas sayısıyla görülmektedir.

YENİ AÇILAN;

Ankara kent gündeminin önemli bir kısmını planlamanın bilimsel, teknik ve hukuki ilkelerine aykırı plan değişiklikleri oluşturmaktadır. Gerek üst ölçekli plana, gerek planlama tekniğine, gerekse planlama mevzuatına aykırı plan ve plan değişiklikleri, ölçeği, hizmet ettiği/ etkilediği alan ile “emsal oluşturma niteliği”, kamu yararı ve şehircilik ilkeleri bağlamında değerlendirilerek 2018 Ağustos ayında yargıya taşınmıştır.

  1. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 gün ve 479 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Alacaatlı Mahallesi 60638/4, 44612/1, 60633/5, 60634/2, 44478/2 ve 44548/9 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”
  2. Çankaya İlçesi Harbiye Mahallesi 2848 ada 16 parsel sayılı taşınmaza ilişkin; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2018 tarih ve 645 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliğinin ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2018 tarih ve 646 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,
  3. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 819 sayılı kararı ile onaylanan, “Mamak İlçesi, Kusunlar Mahallesi 50847 ada 2 parsel ve 50848 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”,
  4. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 tarih 488 sayılı kararı ile “Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye (Yeşilkent) Mahallesi İmrahor Vadisi ve çevresi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği”,
  5. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 gün ve 828 sayılı kararı ile onaylanan, “Kahramankazan İlçesi Örencik Mahallesi Bağlar Mevkine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile Kahramankazan Belediye Meclisinin 09.03.2018 gün ve 47 sayılı karar ile onaylanan Kahramankazan ilçesi Örencik Mahallesi Bağlar Mevkine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”,
  6. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin “14.05.2018 gün ve 843 sayılı kararıyla onaylanan Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 10. Etabına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” ile 14.05.2018 gün ve 842 sayılı kararıyla onaylanan “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 10. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu”,
  7. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 günlü ve 819 sayılı kararı ile onanan “Altındağ İlçesi, İskitler Merkezi İş Alanı (MİA) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) II.Etap II.Kısma ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,
  8. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 tarih ve 865 sayılı kararı ile onaylanan “Mamak İlçesi Üreğil Mah. 50180 ada 2 parsel ve çevresine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri,
  9. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi, 6306 sayılı Kanunu’nun 6.maddesinin 6. Bendi ile 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 18. Maddesinin 2(a) bendi, 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7.maddesinin (e) bendi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca re’sen onaylanan “Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Orman Çiftliği Mahallesi, 8221 ada 6 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

işlemlerinin iptali için dava açılmıştır.

Önceki Derleme

Sonraki Derleme

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.