GÜVENPARK KORUMA AMAÇLI İMAR PLANININ HUKUKSUZLUĞUNU BİLİRKİŞİ RAPORU TASDİKLEDİ

Cumhuriyeti Ankara’sının ilk imar planı olan Jansen Planı’nda Hükümet Kartiyesi’nin başlangıç noktası ve günümüzde kent merkezinin hem tarihsel, kültürel hem de ekolojik anlamda en önemli açık ve yeşil alanı olan Güvenpark’a yönelik hazırlanan koruma amaçlı imar planına yönelik çekincelerimizi ve bu nedenle hukuki mücadele yürüteceğimizi daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. (17 Kasım 2018 tarihli açıklamamız.)

Ankara 7. İdare Mahkemesinde 2019/1256 Esas Numarası ile görülen davamızda 8 Kasım 2019 tarihinde yapılan keşif sonrasında bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, Güvenpark Koruma Amaçlı İmar Planı’nın kamu yararına, imar ve koruma mevzuatına, planlama ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı belirtilmiştir. Bilirkişi heyeti Güvenpark’ın taşıdığı anlam ve kentsel imge karakteri doğrultusunda sadece Ankara için değil, ulusal bağlamda öneme sahip olduğunu belirterek hazırlanan planın, mekânsal ilişkiselliklerden doğan değerleri göz önüne alma bağlamında eksik kaldığını,  kimi plan notlarının muğlaklığı nedeniyle Güvenpark’ı işgal eden ve değersizleştiren kullanımları kalıcı hale getirme riskini taşıdığını,  belirtmiştir. Ayrıca Güvenpark’ta çözümlenmeye çalışılan, ancak kent bütününü ilgilendiren kritik ulaşım kararlarının bir ulaşım ana planı doğrultusunda ele alınması gerektiğinin altı çizilmiştir. Bu noktada davanın görülmekte olduğu Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından öncelikle yürütmeyi durdurma, ardından da plan iptali kararını beklemekteyiz.

Güvenpark, hem Ankara hem de ulusal düzeyde güçlü bir imgeye sahiptir ve bu nedenle alelade bir park olarak değerlendirilmemesi gerekir. Devlet organları ile halk arasında bir güven ve birliktelik duygusu vermek amacıyla devletin merkezi olan hükümet kartiyesinin girişinde konumlandırılan Güvenpark, bir parkın çok ötesinde anlamlar taşımaktadır. Bu anlamı güçlendirmek ve parkın sahip olduğu önemi öne plana çıkarmak, bu alanda ve çevresinde alınacak her türlü kararın temel ilkesi olmalıdır. Bu nedenle Güvenpark’ın yalnızca park alanına yönelik alınacak kararlarla hem fiziksel mekân hem de anlam bağlamında korunması mümkün değildir. Güvenpark’ta yürütülecek çalışmalarda Hükümet Kartiyesi, Saraçoğlu Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Yenişehir (Kızılay) bölgelerinin bir bütün olarak ele alınması bu anlamın ve değerlerin ön plana çıkarılmasının ön koşuldur.

Bu nedenle Güvenpark Koruma Amaçlı İmar Planı iptal edilmeli Ankara kent merkezi için bütüncül bir vizyon çerçevesinde yeni ve kapsamlı politikalar üretilmesi gerekmektedir. Bu ve benzeri parçacıl müdahalelerin ne Güvenpark ne de kentin diğer korunması gerekli alanlarını koruması mümkün değildir. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

Togo Kuleleri Hakkında Bilgilendirme

Sonraki Açıklama

Güney Batı Planı İptali, Ankara’nın Dengeli Gelişim İhtiyacının Kararıdır

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017