BİR TALAN PROJESİ DAHA İPTAL EDİLDİ: TRT ORKUT VE ARI STÜDYOLARI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ KAMU YARARINA AYKIRIDIR!

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak kentlerimizi ve yaşamımızı doğrudan etkileyen ve meslek alanımızı araçsallaştıran, kamu yararına aykırı planlama faaliyetlerine karşı, yıllardır mücadele etmekteyiz. Çankaya İlçesi, Yukarı Bahçelievler Mahallesi TRT Orkut ve Arı Stüdyoları İmar Planı Değişikliklerinin iptali için açmış olduğumuz dava, 13/10/2020 tarihinde kazanımla sonuçlanmıştır.

TRT Orkut ve Arı Stüdyoları İmar Planı Değişiklikleri Kamu Yararına Aykırıdır!

Yukarı Bahçelievler Mahallesi, 6820 ada 29 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı`na sunularak, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 27/11/2016 tarih ve 2359 sayılı kararıyla “TRT Orkut ve Arı Stüdyoları`nın yer aldığı 6820 ada 29 numaralı parselin,  8285 m2 yüzölçümlü ve mülkiyetinin Tarım Kredi Kooperatifi`ne ait olduğu, öneri plan ile; kullanım değişikliği ve yoğunluk artışı istemiyle söz konusu parselin “Ticaret Alanı” kullanımında emsalin 2.50, maksimum yapı yüksekliğinin ise Yençok:Serbest olarak teklif edildiği, yapılaşmaya ilişkin kot altının emsal harici yapılması ve ticari kullanım içinde rezidans da içeren birçok farklı kullanımın da önerildiği mimari proje detayı içeren 10 adet plan notu belirlendiği” tespitlerine yer verilmek suretiyle onaylanması üzerine, imar planı değişikliği işleminin iptali istemiyle odamız tarafından Ankara 9. İdare Mahkemesi`ne dava açılmıştır.

Mahkemece keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması sonucunda “… plan değişikliğinin nesnel ve teknik gerekçelere dayanmadığı, parsel bazında yapı ve nüfus yoğunluğu artışı getirdiği, mevcut donatı dengesi ve standardının bozulduğu, mevcut olanların ise etkinlik ve hizmet kalitesinin azaltıldığı anlaşıldığından, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varılan imar planı değişikliğinin onaylanmasına ilişkin 27/11/2016 tarih ve 2359 sayılı Meclis Kararı‘nda hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bahsi geçen yargı kararının uygulanmasını dikkate alan yeni bir 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapıldığı iddia edilmiştir. Ancak, mükerrer nazım imar planı değişikliğiyle, yine “konut” kullanımının, ‘ticaret” kullanımına dönüştürüldüğü, uygulama imar plan değişikliğinde de plan notlarıyla alandaki yapılaşma koşullarının artışına ilişkin hükümler getirildiği görülmektedir.

Belediye Meclisi`nin 12/09/2018 tarih ve 1470 sayılı kararının; dava konusu plan değişikliği alanında yer alan TRT Orkut ve Arı Stüdyoları olarak kullanılan yapının Ankara kenti için tarihi ve kültürel bir değer  olduğu, söz konusu imar planı değişikliğinin İmar Kanunu‘na ve ilgili yönetmeliklere aykırı olduğu, alanın ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesinde çevre ve altyapı gereksinimlerinin göz ardı edildiği, yapılan değişikliğin herhangi bir gerekçesinin olmadığı, dava konusu işlemin bu haliyle imar mevzuatına aykırı olduğu iddia edilerek; Odamız tarafından kararın iptali istemiyle dava açılmıştır.

TRT Orkun ve Arı Stüdyoları`nın bulunduğu alana  dair yapılan imar planı değişiklikleriyle ilgili olarak verilen ve kesinleşen iptal kararının dayanak alındığı bilirkişi raporunda, bölgede bir ticaret alanı ihtiyacı bulunmadığı, ihtiyaç dışı değişiklik yapıldığı, kamu yararının gözetilmediği, aksine bireysel yararın gözetildiği belirtilmiş olduğundan, bu iptal kararına uymak zorunda olan idarenin, dava konusu imar planı değişikliklerini yaparken, iptal kararının gerekçesine ve dayanak alınan bilirkişi raporuna uygun değişiklikler yapması gerekirken yapmadığı, uyuşmazlık konusu parselin kullanım amacının belirlenmesi yönünden söz konusu ilk planlar ile dava konusu planlar arasında bir fark bulunmadığı, sadece yeni bazı plan notları getirilmesinin yargı kararına uygun planlama yapılması sonucunu doğurmadığı tespit edilmiştir. 9. İdare Mahkemesi tarafından yukarıda belirtilen gerekçeler nedeniyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak kamu yararı adına, ranta ve bireysel menfaatlere karşı sürdürdüğümüz mücadeleyi tüm alanlarda devam ettireceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

Kente Karşı İşlenen Suçların, Çalınan Kamu Kaynaklarının Hesabı Sorulsun!

Sonraki Açıklama

AOÇ Arazilerinin Merkezi Yönetim Tarafından Talan Edilmesine Göz Yummayacağız!

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.