BİR TALAN PROJESİ DAHA İPTAL: BEYTEPE SU KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ KAMU YARARINA AYKIRIDIR!

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak kentimizi ve yaşamımızı doğrudan etkileyen ve meslek alanımızı araçsallaştıran, kamu yararına aykırı planlara karşı, yıllardır hukuki mücadelemizi sürdürmekteyiz. 11.03.2020 tarihinde, uzun süredir devam eden Çankaya İlçesi, Beytepe Su Kent Konut Yapı Kooperatifi planları davalarımız kazanımla sonuçlandı: Su Kent Konut Yapı Kooperatifi Kamu Yararına Aykırıdır!

Gökçek Yönetiminde 2 Katlı, Seyrek Yoğunluktan Gökdelenlere ve Rezidanslara…

Dava konusu alan, 2011 yılına kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 15.03.2005 tarih ve 685 sayılı kararı ile onaylanan Beytepe 3. Etap Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planında E:0,50 ve Hmaks:6,50m olmak üzere iki katlı ve bahçeli, seyrek yapılaşma koşullarına sahiptir. 2007 tarihinde onaylanan 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında da alan, “Seyrek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı” olarak tanımlanmaktadır.

Ancak, Ankara Büyükşehir Belediyesi 12.08.2011 tarih ve 2469 sayılı kararı ile, dava konusu parseller, bilimsel ve hukuksal hiçbir gerekçesi olmaksızın “Özel Proje Alanı” olarak belirlenmiştir. Bu kararla nüfus 753 kişiden 3080 kişiye yükseltilmiş, inşaat yoğunluğu ise 90.000 m2 artırılmıştır. Ayrıca yeni bir plan değişikliğiyle “kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı” ilan edilerek alanın yapılaşma koşulları değiştirilmiş, ilave nüfus getirilmiştir. 21.01.2020 tarihli bilirkişi raporuna göre “1/1000 ölçekli planda verilen değerler ile emsal, yaklaşık olarak 3.1 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda geçmiş tarihlerde 0.50 olarak belirlenen emsal 6.2 katına çıkarılmıştır”. Bu plan değişikliğine açtığımız 2012/580E. sayılı davaya ilişkin Bilirkişi Raporu da itirazlarımızı desteklemiş; bu değişiklikle yapılmak istenen işlemin yapı, doku, mekân, mülkiyet ve kazanılmış imar hakları gibi çözülmesi gereken problemler mevcut değilken, sadece “ayrıcalıklı imar hakları yaratmak amaçlı” olduğu bilirkişilerce de tespit edilmiştir. Rapor sonuç bölümünde “Dava konusu plan değişikliği gerekçesinin bilimsel ve nesnel gerekçelere dayandırılmadığı, mülkiyet özelinde ve parçacıl bir yaklaşımla hareket edilerek ayrıcalıklı imar haklarının oluşumuna sebebiyet verildiği, plan bütünlüğünün bozulduğu ve kamu yararının esas alınmadığı”  tespitlerine yer verilmiştir.

1/25.000 ölçekli Özel Proje Alanı değişikliği doğrultusunda hazırlanan ve 14.05.2012 tarih ve 814 sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi (ABBM) kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 12.07.2013 tarih ve 1350 sayılı ABBM kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri de ilgili mahkeme tarafından iptal edilmiştir.

Mahkemenin İptal Ettiği Planlar, Bir Değişiklik Yapılmaksızın Tekrar Meclise Sunuldu!

Su Kent Yapı Kooperatifi ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin bilirkişi raporları ve iptal kararlarına rağmen bozulmayan ortaklığı 2014 yılında da devam etmiştir. Daha önce mahkeme tarafından iptal edilen planın birebir aynısı tekrar belediye meclisine getirilmiş ve 12.02.2014 tarih ve 246 sayılı ABBM kararı ile onaylanmıştır. Bilirkişilerce de “planın 14.05.2012 tarihinde onaylanan bir önceki değişiklikle aynı olduğunun görüldüğü” tespit edilmiştir. Plan değişiklikleri iptal edildikçe, aynı plan meclise tekrar tekrar sunulmuş, kamu yararı ve mahkeme kararlarındansa, Su Kent Yapı Kooperatifinin menfaati Ankara Büyükşehir Belediyesinin önceliği olmuştur.

ABBM’nin 16.01.2015 tarih ve 167 ve 181 sayılı kararları ile “Ankara İli, Çankaya İlçesi, tapuda 28822, 28827, 28828, 28834, 28835, 28836, 28837 adada kayıtlı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri” onaylanmış, Ankara Büyükşehir Belediyesi her fırsatta kamu yararının karşısında, sermayeyle beraber olmayı seçmiştir. Söz konusu meclis kararlarıyla Ankara’yı parsel parsel sattıkları yetmemiş gibi kat kat ayrıcalıklı imar hakları vermenin de tüm yolları denenmiştir.

Bu planlar için de bilirkişilerce “Mevcut planın yaklaşık dört katına ulaşan yapı yoğunluğu artışı getiren plan kararlarının, üst kademe 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planının bölge için öngördüğü temel yaklaşım ve genel hükümlerine aykırı olduğu; Ayrıcalık oluşturacak şekilde bütüncül planın öngörülerini değiştirdiği; Anlamlı bir bilimsel, nesnel ve teknik gerekçeye dayanmadığı; bütüncül bir yaklaşımdan ve bölgeye kamu yararlı bir katkı veya zorunluluktan ziyade mülkiyete dayalı, bireysel faydayı gözeten bir yaklaşımla ele alındığı; ada-parseller bazında ayrıcalıklı yapı ve nüfus yoğunluğu artışı getirdiği; dolayısıyla imar planı değişikliklerinin imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst kademe plana uygun olmadığı”  tespit edilmiştir.

Açık açık yapılan bu talan için, 19.08.2016 tarihinde mahkeme bir kere daha iptal kararı vermiştir. 2016/1960 sayılı iptal kararı Ankara Büyükşehir Belediyesi ve yanında müdahil olan Su Kent Konut Yapı Kooperatifi tarafından temyiz edilmiştir. Danıştay tarafından 02.07.2018 tarihinde bu karar bozulmuş ve dosya mahkemeye tekrar gönderilmiştir.

Ancak hukuksuzluk ve talan o kadar bariz ki, nihayetinde 11.03.2020 tarihinde, başından beri bilirkişilerce de desteklenen, kamu yararını savunan ve yapılan aleni hırsızlığa dur diyen dava gerekçelerimiz ve hukuki mücadelemiz, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2020/629 sayılı kararı ile kazanımla; “Plan değişikliklerinin öngörülen yapı ve nüfus yoğunluğuna aykırı olduğu, parçacıl bir şekilde bölgenin geri kalanından bağımsız olarak imar değişikliği yapıldığı, sonuç itibarıyla imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı anlaşıldığından, dava konusu plan değişikliği işlemlerinde şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, imar mevzuatına ve kamu yararı ilkesine uyarlık bulunmamaktadır” denilerek sonuçlandırılmıştır.

Şimdi Sıra Bu Kararı Uygulayacak Yerel Yönetimlerde

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak kamu yararı adına sürdürdüğümüz mücadeleyi tüm alanlarda devam ettireceğiz. Su Kent Kooperatifine ait 6 adet, 35 katlı rezidansın inşaatları tüm iptal kararları ve hukuksuzluğa rağmen devam etmektedir. Planlama, denetim, ruhsat iptali, inşaatı mühürleme ve ceza gibi yöntemlerle mahkeme kararlarının ilgili yerel yönetimler tarafından uygulanması gerekmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, hukuk kararlarının uygulayıcısı olan yerel yönetimleri görevlerini yapmaya çağırıyoruz!

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

Plansız Her Müdahale Tahribattır! Ulus’un Acil İhtiyacı Koruma Amaçlı İmar Planıdır!

Sonraki Açıklama

Bilim ve Hukuk Güneydoğu Ankara’da ekolojik ve kentsel kıyıma dur dedi! Peki Yerel yönetimler acil önlem alınması gereken bu alanlarda gereklilikleri yerine getirebilecek mi?

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017