BİLİRKİŞİ HEYETİ MERKEZ ANKARA PROJESİNİN HUKUKSUZLUĞUNU TESCİLLEDİ

Kamuoyuna Merkez Ankara olarak lanse edilen eski EGO Hangarları alanında inşasına başlanan projenin imar planlarının ve inşaat ruhsatlarının iptal edilmesi talebiyle açtığımız davada 2 Kasım 2018 tarihinde bilirkişi incelemesi yapılmıştı. Bilirkişi heyetinin Ankara 1. İdare Mahkemesine sunduğu raporda özetle:

  1. Dava konusu 1/1000 ölçekli imar planında alanın tamamının Merkezi İş Alanı olarak belirlenmesinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı bir düzenleme olduğu,
  2. Plan notlarında zikredilen kullanım kararlarının Merkezi İş Alanı gibi tek bir kullanım altında birleştirilemeyeceği, alt ölçekli planlarda ayrıştırılmamasının planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırı olduğu,
  3. Alanda konut kullanımları ile getirilen ek nüfusun ihtiyacına yönelik sosyal ve teknik altyapı alanı (eğitim, sağlık tesisleri vb.) ayrılmadığı ve bu nedenle planın bölgenin altyapı dengesini bozduğu,
  4. Dava konusu plan değişikliği ile getirilen ofis, konut, otel, AVM gibi kullanımların oluşturacağı trafik yükünün etkilerinin ölçülmesi gereken “Kentsel Teknik Altyapı Etki Değerlendirmesi Raporu” bulunmadığı ve bölgede oluşacak yoğun trafiğin çözümüne yönelik hiçbir öneride bulunulmadığı,
  5. Plan notlarında yer alan “… yapılacak olan rezidans yapılarındaki inşaat alanı miktarı, toplam inşaat alanının %20’sinden fazla olamaz. Ancak alana ilişkin hazırlanacak olan vaziyet planında ± %10 değişiklik yapılabilir.” ifadesinin konut alanlarındaki yaşayacak nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının hesabını belirsizleştirdiği ve bu nedenle yaşam kalitesi ve yaşanabilirlik düzeyi yüksek mekânlar oluşturma ilkesinin ortadan kaldırıldığı,
  6. Yine plan notlarında yer alan “Yapılacak cami, müştemilatı ve otoparkının inşaat alanı emsaline dâhil değildir.” ifadesinin mevzuata aykırı olduğu,
  7. Alanda verilen 4,50 emsal değerinin üst ölçekli plana ve çevrede yer alan yapılaşmaya oranla çok yüksek olduğu,
  8. İnşaat emsalinin bu derece yüksek olmasına ek olarak, mevzuatta emsale dâhil edilmesi gereken ancak planda emsal harici tutulan yapılaşma ile yapı ruhsatlarında verilen inşaat hakkının söz konusu değeri tam %18,23 aştığı ve gerçek emsal değerinin 5,35 olduğu,

belirtilerek Merkez Ankara projesinin imar planlarının ve yapı ruhsatlarının usulsüz olduğu Mahkemeye iletilmiştir. Böylelikle Ankara’da son yıllarda kente karşı işlenen suçlardan biri olan ve inşaat yoğunluğuyla tüm kentlilerin tepkisini çeken projenin hukuksuzluğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Her düzeyden idarecinin ısrarla vurguladığı düşük yoğunluklu yapılaşma ve yatay mimari demeçlerine rağmen, Merkez Ankara hukuksuzluğu yüzlerce metre yükselmeye devam etmekte, kentimizin geleceğini tehdit etmektedir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak kentimizin her bölgesinde Merkez Ankara benzeri onlarca rant projesine karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Siyasi iktidar tarafından rant odaklı mega inşaat projeleri üzerinde yürütülen ekonomi sistemi her geçen gün daha büyük bir çıkmaza girerken, kentimizin her bölgesi benzer projeler aracılığıyla sermayedarların elinde yok olmaktadır. Bilimden, meslek ahlakından ve kamu yararından uzak planlarla kentte yaratacağı sorunlar göz önüne alınmadan inşasına başlanan Merkez Ankara projesinin hukuksuzluğu, bu bilirkişi raporu ile tescillenmiştir. Bu nedenle inşaatı bir an önce durdurulmalı ve kente verdiği zararlar geri döndürülmelidir. Aksi halde Ankara kent merkezi bu proje ile gelen yoğunluğu kaldıramayacak ve başta trafik olmak üzere çok sayıda altyapı problemini de ortaya çıkaracaktır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

Ankara’da Öncelik Gerçekten Yayanın mı? Yoksa Motorlu Taşıtların mı?

Sonraki Açıklama

Plan Notlarından Belediye Meclis Kararına; Yerel Yönetimlerde Rüşvetin Kurallaştırılması

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017